Spustit hudbu Vypnout hudbu

Záměr práce s lidmi

Smyslem všech seminářů, přednášek a meditačních setkání, které pořádám je umožnit člověku kontakt se sebou samým a ukázat mu cestu k poznání sebe sama a přijetí svojí duchovní síly. Snažím se vést člověka cestou porozumění sobě a vesmírných zákonů. Vedu mysl s láskou a probouzím ducha pro vidění možnosti harmonického soužití a začlenění vlastního poznání a moudrosti do spoluvytváření naší společné reality lidství a naplněného života. Cílem je tedy poznání sebe, vlastní životní cesty a vnitřní síly, jeho vědomé aplikování do života a sdílení tohoto poznání. Vychází z pochopení a uvědomění si svojí Božské podstaty a vědomého převzetí zodpovědnosti za svůj život a své tvoření. Nabízím všem hledajícím na duchovní cestě a každé bytosti otevřené vytvořit  ráj na Zemi tvárný prostor k odpoutání se od vnějšího světa, aby se do něj mohli opět v klidu svojí mysli a síly svého ducha vrátit a své poznání využít k prosvětlování každodenního života.

Večerní setkávání s meditací

Meditační večery s přednáškou vedu již více než 20 let. Za tu dobu jsem měl dostatek možností pozorovat, poznávat a více porozumět mnohým strukturám mysli člověka. Každý člověk je naprosto jedinečná bytost, a proto neexistuje žádná dokonalá meditace. Nicméně můžeme nalézt přesně tolik druhů meditací, kolik lidí existuje. Každý jednotlivý člověk si totiž dokáže svým vlastním způsobem ve spojení se svým srdcem, s moudrostí těla a duše po určitém čase praxe nalézt ten pro sebe nejdokonalejší způsob meditace. Ten, pak může být osvědčenou cestou do svého harmonického středu a rychlým způsobem regenerace těla a psychických struktur osobnosti.
Na základě dosavadních poznatků různých duchovních směrů, tak i vědeckých studií mysli člověka však existuje několik styčných bodů, které mohou být pro začátečníky i středně pokročilé hledající dobrou inspirací a pomocí. Tyto se snažím právě do svých meditací začleňovat a ukazovat tak způsoby a nástroje pro svoji vlastní cestu. Večerní setkávání s meditací jsou určena všem, kteří hledají cestu k sobě, ke svojí síle a vnitřnímu míru. Jsou také majákem pro všechny, kterým se ztrácí smysl a směr životní cesty, všem, kteří chtějí porozumět svým omezením a překážkám, které život předkládá a hledají cestu směřující k naplnění a radosti v životě.
Meditační večery se snaží vyjádřit prostý záměr umět se na chvíli zastavit, uvolnit se a být sám sebou, tady a teď. Můžete tak prožít svůj léčivý okamžik s vnímáním svojí celistvosti a krásy. A nejen to. Všechna témata večerů jsou koncipována jako komplex přednášek z oblasti zdravého života a životního stylu, rozvoje psychické pohody, vnitřního růstu vědomí a celostního pohledu na život a jeho smysl. Směřují k rozvoji a jednotě těla, mysli i ducha a jsou volně otevřena také vašim otázkám, potřebám a přáním. Čekají Vás tedy nejen tematicky poutavé přednášky utvářené dobou a vašimi požadavky, ale zažijete také harmonickým slovem řízené a kvalitní meditační hudbou podbarvené meditace, doprovázené energetickým polem a světlem skupiny, které pomáhá hlubšímu kontaktu a naladění se do svého vnitřního ticha a hlas svojí duše. Aktuální program jednotlivých seminářů, meditací a přednášek naleznete zde.

Léčivé večery

Jsou nástrojem intenzivnější práce na sobě a předmětem hlubšího zkoumání života a vědomí člověka. Léčivé večery, jsou zaměřené v celých sériích na jednotlivé oblasti a témata určená pro léčení, sebeléčení, dobré zdraví, naplněný život, harmonické partnerství, posílení vlastní duchovní cesty, zodpovědnosti za svůj život a pochopení souvislostí, které s naším naplněným a tvořivým životem ve vesmíru souvisí. Dokonce se zde nevyhneme ani té nejdobrodružnější cestě naší životní pouti, kterou je smrt. Všechny večery sestavuji a vedu ve spojení se svým srdcem a Božským vedením, což umožňuje prohloubit pohled na téma a podat ho tvořivější a poutavou formou pro zúčastněné. To mi také vytváří prostor pro speciální druh energetické meditace, kterou jsem vytvořil a rozvíjím. Jedná se o meditaci, doprovázenou andělskou bytostí, která je střídavě vedena slovem a energetickým léčením, souběžně s působením světla v oblasti, kterou meditace právě provází. Nejedná se o energetický doping, ale o světelnou podporu potenciálu každého účastníka, který se pouze nabízí k využití a s kterým jednotlivá vědomí duše pracují samostatně. Je to krásný proces hlubokého stávání se světlem a léčení svého života.
Na těchto jednotlivých večerech můžete očekávat interaktivní přednášky na výše uvedená témata, léčivé meditace vedené slovem, podpořené energetickým léčením skupiny a podbarvené léčivými zvuky, poznáte řadu jak pohybových, tak i psychických cvičení pro rozvoj zdraví, sebeléčení a psychických struktur osobnosti. A konečně nebude chybět ani prostor pro harmonizaci prostřednictvím zvuku, tedy prožitková část určená k poslechu vybraných skladeb od předních světových autorů léčivé a harmonizující hudby. Osobní přístup a sdílení, možnost léčení vlastních životních témat, či nasměrování na cestu k harmonii je přirozenou a žádanou součástí těchto večerů. Podrobnosti a rozpis léčivých večerů naleznete zde.

Semináře

Na seminářích je už intenzivněji vidět opravdovost našich přání. Ukazují, zda jsme schopni si vyčlenit prostor pro sebe (někdy musíme jasněji vymezit své hranice a záměry v zaměstnání) a také se ukáže, jak dalece si skutečně ceníme práce na sobě. Tedy co jsme schopni pro rozvinutí svého života do lásky a síly zaplatit. A když tuto stránku rozhodování vyhraje naše srdce a růst, znamená to, že jsme připraveni vnést do života nový potenciál. Pak už záleží jen na naší schopnosti učit se a začlenit své poznatky do praxe, tedy běžného života. Říká se tomu přenést svoje vědomosti v moudrost, což jinými slovy znamená používat své mentální poznatky v dennodenním životě a stát se tak šťastným. A k tomu je také zapotřebí určitý čas a prostor pro vnitřní usazení a začlenění poznatků do všech vnitřních struktur osobnosti. V tomto smyslu nemusí být hltání jednoho semináře za druhým tou nejlepší volbou. Umět se tedy rozhodovat srdcem a udělat správnou volbu pro sebe, kdy oddělíme tak zvaně zrno od plev. Nemusíme být všude a nemůžeme využít všechno dokonale. Někdy méně, může být pro někoho více. Být v proudu, znamená dělat dobré volby a nepromeškat správnou příležitost. Dělat dobré volby znamená být dobře spojen s hlasem svého srdce, se svojí duší. Nechat se vést láskou a moudrostí svojí duše znamená vynaložit to správné a dostatečně velké úsilí k dosažení tohoto stavu mysli. Pak jsme prostřednictvím vědomí duše vedeni s Boží vůlí proudem života. Jednoduše řečeno je důležité být opravdový, mít odvahu a svůj skutečný záměr. A pak se můžeš vydat na cestu.
Z výše uvedeného je patrné, že všechna setkání, která pořádám, jsou nástrojem hlubšího poznání, nástrojem intenzivnější práce se svým nitrem a také studnicí uvědomění, které prostřednictvím dostatečného času, prostoru a cíleně sestaveného programu umožňují. Zpravidla jsou sestavené tak, aby postupným procesem ladění se na vyšší vibrace a světlo mohlo docházet k hlubokým vhledům a porozumění. Hluboké relaxační cvičení, klidné i dynamické meditace, psychická cvičení, práce s naší DNA, zážitkové části věnované léčení zvukem, vizualizace, samozřejmě moudře předložená teorie k daným typům seminářů a mnohé další překvapení, to jsou vždy důležité části celkové mozaiky všech seminářů. Obohatit své poznání, nalézt opět svůj střed, klid a mír, svoji sílu a harmonii, prožít příjemné chvíle v kruhu lidí stejných zájmů a záměrů a rozzářit své srdce. To je přece dosti dobrý důvod být tu s námi u toho. Těším se na Vás.
Konkrétní informace k jednotlivým seminářům naleznete aktuálně v programu akcí..


Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí

léčení v klidu a pohodlí vašeho domova

Jste zváni do energetického prostoru intenzivních uzdravujících setkání se svojí Božskou láskyplnou podstatou, v bezpečném místě vašeho domova. Chcete uzdravit svoji mysl, své tělo, partnerský vztah, psychiku, nebo snad celý život? Chcete jít radostným životem v míru, hojnosti a v důvěře ve svoji duchovní moc a sílu? Pomohu vám rozpustit strachy, smutek a zlobu, iluze a zaslepení mysli, které vás oddělují od lásky a způsobují utrpení a bolest, nemoc a smrt. Vejděte do léčivého ticha svojí podstaty bytí v propojení a sjednocení ve světle lásky. Více podrobných informací k účasti a platbě zde.


Proč Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí uzdravuje životy a léčí naše těla?
Proč ti tento text pomůže vytvářet v životě zázraky?

V procesu uzdravování nevykazují úspěšnost techniky a léčebné školy, ale jejich schopnost pracovat s životy a konkrétními bytostmi celostně a s láskou. Vidět všechny části bytosti jako ucelený systém, který je ve správném vzájemném vyladění a propojení s vyšším vesmírným celkem, umožňuje odstranit vše, co přirozeně brání bytí ve zdraví, síle a lásce. Z uvedeného je patrné, že nezahrnovat do jakéhokoliv léčení naši Božskou podstatu, která je vším co existuje, znamená být jako kormidelník bez motoru, větru a kompasu. Jste vydáni na pospas oceánu bez možnosti vědomě řídit svoji životní cestu. Schopnost uzdravovat a léčit má pouze Božská láska, která sjednocuje, utváří a dokonale řídí celý vesmír. Nebrat ve snaze uzdravovat v potaz svoji Božskou podstatu, znamená vědomě se oddělit od vesmíru, jeho vedení a nechat se jako trosečník bezmocně unášet vlnami.
Proto všem postižením říkáme ne-moc. Jsme bez-mocni, když s mocí svojí podstaty své životy a těla neléčíme. Být Božskou tvořivou myslí, která tvoří realitu a přitom se identifikovat s fyzickým tělem znamená odevzdat veškerou svoji moc a sílu měnit svůj život. Mysl je tvůrce a příčina. Tělo, jeho nemoci a fyzický svět je následek. Tělo nemůže být nemocné, pakliže nemáme nemocný program v mysli. Celý život bude jen a jen takový, jak si ho dokážeme vymyslet! Co myslíš? Lásku, život, radost, úspěch a naplnění, anebo spíše strach, neúspěch, zklamání, nespokojenost, nemoc a smrt? O tom rozhoduješ a tvoříš jen ty, tvoje Božská mysl s neomezeným tvořivým potenciálem a mocí.
Již dlouhou dobu a celý tento život je mým životním smyslem a naplňující cestou být nástrojem lásky a pod vedením Otce se stávat prostředníkem nejvyššího uzdravování a pozvednutí lidského společenství do srdce. Proto jsem nesmírně rád, že mohu být součástí tohoto mocného nástroje uzdravování – Energetického léčení na dálku se Svatou trojicí. U tohoto léčení nemusíte nic dělat, jen si dovolit být opět jedním se všemi a se vším. Nemusíme znát a zabývat se diagnózami, nemocemi, nemusíme rozumět souvislostem mezi orgány, žlázami, čakrami, energetikou, genetikou a hromadou dalších hledisek. Léčení je o vědomí bytosti a jeho láskyplného začlenění do života a vesmírného řádu. Stejně jako ve fyzickém světě, neznalost vesmírných zákonů neomlouvá. Buď jdeš v lásce a v souladu s nimi, a celý vesmír tě ve sjednocení podporuje a pozvedává na jeho úroveň, anebo bojuješ a v oddělenosti trpíš a churavíš jako dítě bez matky. Připomenu ti, že tvůj život není o tobě, jak se domníváš. Tvůj život je o všech těch druhých lidech, jejichž životů se dotkneš a o způsobu, jakým se jich dotkneš. Cítíš tu sílu za tím. Jaký svět zanecháš za sebou s takovým způsobem bytí? Mohl bych napsat a věřím, že jednou to udělám, o tom krásnou knihu. Nyní je však čas na činy lásky a podpory.
Prostřednictvím Energetického léčení na dálku ti pomohu hlubším způsobem si rozpomenout na to, kdo jsi, jakou máš moc a co musíš jako svobodná bytost se svojí silou udělat, abys očistil svoji tvořivou mysl do lásky a začal tvořit svůj naplněný život ve zdraví, hojnosti a radosti. Už asi začínáš rozumět, proč je zbytečné se ptát, na jaké všechny nemoci je léčení dobré. Léčí všechny nemoci od příčiny, protože uzdravuje tvoji mysl do sjednocení s Bohem a jeho láskou. Už ti možná dochází, proč tomu všemu stále nerozumíš a myslíš si, že porozuměním pozvedneš a vyzdravíš. Tak to můj milý nefunguje! Napřed vejdi do života v lásce a vědění, a pak teprve porozumíš. Naše společná cesta a konečný cíl je jediný. Kniha Kurz zázraků říká. „Ve skutečnosti má člověk jen dvě cesty. Ta první vede do nebe, tedy do lásky, a ta druhá vede do nikam.“ Ty musíš udělat jako svobodný tvůrce to jediné. Musíš se správně rozhodnout, na které straně stojíš. Jednou až se všichni opět v lásce sejdeme, už to budeme žít a vědět.
Bůh jde stále s tebou, ale ty rozhoduješ, kam směřuješ, co budeš tvořit a zažívat, jak se v tom budeš cítit. Co kdyby se každý rozhodl jít s Bohem a nechat se vést jeho láskou? Že máš strach? Strach nechat se vést láskou? Strach máš právě proto, že tě láska nevede. Děkuji ti, že se rozhodneš v klidu a míru svého srdce. Že se rozhodneš správně, abychom mohli všichni vést hlubší a radostnější rozhovor se sebou a s Bohem. Dobře se rozhodni a žij svůj opravdový život. Buď sám sebou. Více informací o energetickém léčení a pokyny k platbě najdete zde.


Reference – napsali o mně a mojí práci
.


Tvůj život bude uspokojený a naplněný do té míry, do jaké budeš schopen vzít na vědomí
a přijmout milost života a vedení, které tě neustále potkávají.
Žít znamená hledat a vidět hlubší a vyšší smysl
v každé události a
v každém jedinečném okamžiku.

20151216_173203

.

O mojí práci Doporučuji