Spustit hudbu Vypnout hudbu

Záměr práce s lidmi

Smyslem všech seminářů, přednášek a meditačních setkání, které pořádám je umožnit člověku kontakt se sebou samým a ukázat mu cestu k poznání sebe sama a přijetí svojí duchovní síly. Snažím se vést člověka cestou porozumění sobě a vesmírných zákonů. Vedu mysl s láskou a probouzím ducha pro vidění možnosti harmonického soužití a začlenění vlastního poznání a moudrosti do spoluvytváření naší společné reality lidství a naplněného života. Cílem je tedy poznání sebe, vlastní životní cesty a vnitřní síly, jeho vědomé aplikování do života a sdílení tohoto poznání. Vychází z pochopení a uvědomění si svojí Božské podstaty a vědomého převzetí zodpovědnosti za svůj život a své tvoření. Nabízím všem hledajícím na duchovní cestě a každé bytosti otevřené vytvořit  ráj na Zemi tvárný prostor k odpoutání se od vnějšího světa, aby se do něj mohli opět v klidu svojí mysli a síly svého ducha vrátit a své poznání využít k prosvětlování každodenního života.

Večerní setkávání s meditací

Meditační večery s přednáškou vedu již více než 20 let. Za tu dobu jsem měl dostatek možností pozorovat, poznávat a více porozumět mnohým strukturám mysli člověka. Každý člověk je naprosto jedinečná bytost, a proto neexistuje žádná dokonalá meditace. Nicméně můžeme nalézt přesně tolik druhů meditací, kolik lidí existuje. Každý jednotlivý člověk si totiž dokáže svým vlastním způsobem ve spojení se svým srdcem, s moudrostí těla a duše po určitém čase praxe nalézt ten pro sebe nejdokonalejší způsob meditace. Ten, pak může být osvědčenou cestou do svého harmonického středu a rychlým způsobem regenerace těla a psychických struktur osobnosti.
Na základě dosavadních poznatků různých duchovních směrů, tak i vědeckých studií mysli člověka však existuje několik styčných bodů, které mohou být pro začátečníky i středně pokročilé hledající dobrou inspirací a pomocí. Tyto se snažím právě do svých meditací začleňovat a ukazovat tak způsoby a nástroje pro svoji vlastní cestu. Večerní setkávání s meditací jsou určena všem, kteří hledají cestu k sobě, ke svojí síle a vnitřnímu míru. Jsou také majákem pro všechny, kterým se ztrácí smysl a směr životní cesty, všem, kteří chtějí porozumět svým omezením a překážkám, které život předkládá a hledají cestu směřující k naplnění a radosti v životě.
Meditační večery se snaží vyjádřit prostý záměr umět se na chvíli zastavit, uvolnit se a být sám sebou, tady a teď. Můžete tak prožít svůj léčivý okamžik s vnímáním svojí celistvosti a krásy. A nejen to. Všechna témata večerů jsou koncipována jako komplex přednášek z oblasti zdravého života a životního stylu, rozvoje psychické pohody, vnitřního růstu vědomí a celostního pohledu na život a jeho smysl. Směřují k rozvoji a jednotě těla, mysli i ducha a jsou volně otevřena také vašim otázkám, potřebám a přáním. Čekají Vás tedy nejen tematicky poutavé přednášky utvářené dobou a vašimi požadavky, ale zažijete také harmonickým slovem řízené a kvalitní meditační hudbou podbarvené meditace, doprovázené energetickým polem a světlem skupiny, které pomáhá hlubšímu kontaktu a naladění se do svého vnitřního ticha a hlas svojí duše. Aktuální program jednotlivých seminářů, meditací a přednášek naleznete zde.

Léčivé večery

Jsou nástrojem intenzivnější práce na sobě a předmětem hlubšího zkoumání života a vědomí člověka. Léčivé večery, jsou zaměřené v celých sériích na jednotlivé oblasti a témata určená pro léčení, sebeléčení, dobré zdraví, naplněný život, harmonické partnerství, posílení vlastní duchovní cesty, zodpovědnosti za svůj život a pochopení souvislostí, které s naším naplněným a tvořivým životem ve vesmíru souvisí. Dokonce se zde nevyhneme ani té nejdobrodružnější cestě naší životní pouti, kterou je smrt. Všechny večery sestavuji a vedu ve spojení se svým srdcem a Božským vedením, což umožňuje prohloubit pohled na téma a podat ho tvořivější a poutavou formou pro zúčastněné. To mi také vytváří prostor pro speciální druh energetické meditace, kterou jsem vytvořil a rozvíjím. Jedná se o meditaci, doprovázenou andělskou bytostí, která je střídavě vedena slovem a energetickým léčením, souběžně s působením světla v oblasti, kterou meditace právě provází. Nejedná se o energetický doping, ale o světelnou podporu potenciálu každého účastníka, který se pouze nabízí k využití a s kterým jednotlivá vědomí duše pracují samostatně. Je to krásný proces hlubokého stávání se světlem a léčení svého života.
Na těchto jednotlivých večerech můžete očekávat interaktivní přednášky na výše uvedená témata, léčivé meditace vedené slovem, podpořené energetickým léčením skupiny a podbarvené léčivými zvuky, poznáte řadu jak pohybových, tak i psychických cvičení pro rozvoj zdraví, sebeléčení a psychických struktur osobnosti. A konečně nebude chybět ani prostor pro harmonizaci prostřednictvím zvuku, tedy prožitková část určená k poslechu vybraných skladeb od předních světových autorů léčivé a harmonizující hudby. Osobní přístup a sdílení, možnost léčení vlastních životních témat, či nasměrování na cestu k harmonii je přirozenou a žádanou součástí těchto večerů. Podrobnosti a rozpis léčivých večerů naleznete zde.

Semináře

Na seminářích je už intenzivněji vidět opravdovost našich přání. Ukazují, zda jsme schopni si vyčlenit prostor pro sebe (někdy musíme jasněji vymezit své hranice a záměry v zaměstnání) a také se ukáže, jak dalece si skutečně ceníme práce na sobě. Tedy co jsme schopni pro rozvinutí svého života do lásky a síly zaplatit. A když tuto stránku rozhodování vyhraje naše srdce a růst, znamená to, že jsme připraveni vnést do života nový potenciál. Pak už záleží jen na naší schopnosti učit se a začlenit své poznatky do praxe, tedy běžného života. Říká se tomu přenést svoje vědomosti v moudrost, což jinými slovy znamená používat své mentální poznatky v dennodenním životě a stát se tak šťastným. A k tomu je také zapotřebí určitý čas a prostor pro vnitřní usazení a začlenění poznatků do všech vnitřních struktur osobnosti. V tomto smyslu nemusí být hltání jednoho semináře za druhým tou nejlepší volbou. Umět se tedy rozhodovat srdcem a udělat správnou volbu pro sebe, kdy oddělíme tak zvaně zrno od plev. Nemusíme být všude a nemůžeme využít všechno dokonale. Někdy méně, může být pro někoho více. Být v proudu, znamená dělat dobré volby a nepromeškat správnou příležitost. Dělat dobré volby znamená být dobře spojen s hlasem svého srdce, se svojí duší. Nechat se vést láskou a moudrostí svojí duše znamená vynaložit to správné a dostatečně velké úsilí k dosažení tohoto stavu mysli. Pak jsme prostřednictvím vědomí duše vedeni s Boží vůlí proudem života. Jednoduše řečeno je důležité být opravdový, mít odvahu a svůj skutečný záměr. A pak se můžeš vydat na cestu.
Z výše uvedeného je patrné, že všechna setkání, která pořádám, jsou nástrojem hlubšího poznání, nástrojem intenzivnější práce se svým nitrem a také studnicí uvědomění, které prostřednictvím dostatečného času, prostoru a cíleně sestaveného programu umožňují. Zpravidla jsou sestavené tak, aby postupným procesem ladění se na vyšší vibrace a světlo mohlo docházet k hlubokým vhledům a porozumění. Hluboké relaxační cvičení, klidné i dynamické meditace, psychická cvičení, práce s naší DNA, zážitkové části věnované léčení zvukem, vizualizace, samozřejmě moudře předložená teorie k daným typům seminářů a mnohé další překvapení, to jsou vždy důležité části celkové mozaiky všech seminářů. Obohatit své poznání, nalézt opět svůj střed, klid a mír, svoji sílu a harmonii, prožít příjemné chvíle v kruhu lidí stejných zájmů a záměrů a rozzářit své srdce. To je přece dosti dobrý důvod být tu s námi u toho. Těším se na Vás.
Konkrétní informace k jednotlivým seminářům naleznete aktuálně v programu akcí..


Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí

léčení v klidu a pohodlí vašeho domova

Jste zváni do energetického prostoru intenzivních uzdravujících setkání se svojí Božskou láskyplnou podstatou, v bezpečném místě vašeho domova. Chcete uzdravit svoji mysl, své tělo, partnerský vztah, psychiku, nebo snad celý život? Chcete jít radostným životem v míru, hojnosti a v důvěře ve svoji duchovní moc a sílu? Pomohu vám rozpustit strachy, smutek a zlobu, iluze a zaslepení mysli, které vás oddělují od lásky a způsobují utrpení a bolest, nemoc a smrt. Vejděte do léčivého ticha svojí podstaty bytí v propojení a sjednocení ve světle lásky. Více podrobných informací k účasti a platbě zde.


Proč Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí uzdravuje životy a léčí naše těla?
Proč můžeš vytvářet v životě zázraky?

V procesu uzdravování nevykazují úspěšnost jen techniky a léčebné školy, ale schopnost terapeuta je moudře začlenit a pracovat s konkrétními bytostmi a jejich životy celostně a především s láskou. Vidět všechny části bytosti jako ucelený systém a uvést ho do správného vzájemného vyladění a propojení s vyšším vesmírným celkem, umožňuje odstranit vše, co přirozeně brání bytí ve zdraví, síle a lásce. Z uvedeného je patrné, že nezahrnovat do jakéhokoliv léčení naši duchovní a Božskou podstatu, která je vším co existuje, znamená být jako kormidelník bez motoru, větru a kompasu. Jste vydáni na pospas oceánu bez možnosti vědomě řídit svoji životní cestu. Schopnost uzdravovat a léčit má pouze Božská láska, která sjednocuje, utváří a dokonale řídí celý vesmír. Nebrat ve snaze uzdravovat v potaz svoji Božskou podstatu, znamená vědomě se oddělit od vesmíru, jeho vedení a nechat se jako trosečník bezmocně unášet vlnami.
Proto všem postižením říkáme ne-moc. Jsme bez-mocni, když s mocí svojí podstaty své životy a těla neléčíme. Být Božskou tvořivou myslí, která tvoří realitu a přitom se identifikovat s fyzickým tělem znamená odevzdat veškerou svoji moc a sílu měnit svůj život. Mysl je tvůrce a příčina. Tělo, jeho nemoci a fyzický svět je následek, kde se naše pokřivení mysli somatizují. Tělo nemůže být nemocné, pakliže nemáme nemocný program v mysli. Celý život bude jen a jen takový, jak si ho dokážeme vymyslet! Co myslíš? Lásku, život, radost, úspěch a naplnění, anebo spíše strach, neúspěch, zklamání, nespokojenost, nemoc a smrt? O tom rozhoduješ a tvoříš jen ty, tvoje Božská mysl s neomezeným tvořivým potenciálem a mocí, které svoje myšlenky propůjčuješ.
Již dlouhou dobu a celý tento život je mým životním smyslem a naplňující cestou být nástrojem lásky a pod vedením Boha se stávat prostředníkem nejvyššího uzdravování a pozvednutí lidského společenství do srdce. Proto jsem nesmírně rád, že mohu být součástí tohoto mocného nástroje uzdravování – Energetického léčení na dálku se Svatou trojicí. U tohoto léčení nemusíte nic dělat, jen si dovolit být opět jedním se všemi a se vším. Nemusíme znát a zabývat se diagnózami, nemocemi, nemusíme rozumět souvislostem mezi orgány, žlázami, čakrami, energetikou, genetikou a hromadou dalších hledisek. Léčení je o vědomí bytosti a jeho láskyplného začlenění do života a vesmírného řádu. Stejně jako ve fyzickém světě, neznalost vesmírných zákonů neomlouvá. Buď jdeš v lásce a v souladu s nimi, a celý vesmír tě ve sjednocení podporuje a pozvedává na jeho úroveň, anebo bojuješ a v oddělenosti trpíš a churavíš jako dítě bez matky. Připomenu ti, že tvůj život není o tobě, jak se domníváš. Tvůj život je o všech těch druhých lidech, jejichž životů se dotkneš a o způsobu, jakým se jich dotkneš. Cítíš tu sílu pravdy za tím? Jaký svět zanecháš za sebou s takovým způsobem bytí? Mohl bych napsat a věřím, že jednou to udělám, o tom krásnou knihu. Nyní je však čas na činy lásky a podpory.
Prostřednictvím Energetického léčení na dálku ti pomohu hlubším způsobem si rozpomenout na to, kdo jsi, jakou máš moc a co musíš jako svobodná bytost se svojí silou udělat, abys očistil svoji tvořivou mysl do lásky a začal tvořit svůj naplněný život ve zdraví, hojnosti a radosti. Už asi začínáš rozumět, proč je zbytečné se ptát, na jaké všechny nemoci je léčení dobré. Léčí všechny nemoci od příčiny, protože uzdravuje tvoji mysl do sjednocení s Bohem a jeho láskou. Už ti možná dochází, proč tomu všemu stále nerozumíš a myslíš si, že porozuměním pozvedneš a vyzdravíš. Tak to můj milý nefunguje! Napřed vejdi do vyššího prožívání v lásce a vědění, a pak teprve porozumíš. Naše společná cesta a konečný cíl je jediný. Kniha Kurz zázraků říká. „Ve skutečnosti má člověk jen dvě cesty. Ta první vede do nebe, tedy do lásky, a ta druhá vede do nikam.“ Ty musíš udělat jako svobodný tvůrce to jediné. Musíš se správně rozhodnout, na které straně stojíš. Jednou až se všichni opět v lásce sejdeme, už to budeme žít a vědět.
Bůh jde stále s tebou, ale ty rozhoduješ, kam směřují tvé myšlenky, co s nimi chceš tvořit, zažívat a jak se v tom budeš cítit. Co kdyby se každý rozhodl jít s Bohem a nechat se vést jeho láskou? Že máš strach? Strach nechat se vést láskou? Strach máš právě proto, že tě láska nevede. Všem zázrakům, které jsou na duchovní rovině přirozeností se otvíráš právě svojí schopností stát ve svojí duchovní moci a s láskou ji manifestovat zde. Děkuji ti, že se rozhodneš v klidu a míru svého srdce. Že se rozhodneš správně, abychom mohli všichni vést hlubší a radostnější rozhovor se sebou a s Bohem. Dobře se rozhodni a žij svůj opravdový život svojí světelné podstaty. Více informací o energetickém léčení a pokyny k platbě najdete zde.


Reference – napsali o mně a mojí práci
.


Tvůj život bude uspokojený a naplněný do té míry, do jaké budeš schopen vzít na vědomí
a přijmout milost života a vedení, které tě neustále potkávají.
Žít znamená hledat a vidět hlubší a vyšší smysl
v každé události a
v každém jedinečném okamžiku..
Vaše data budou zachována v tajnosti a nebudou nikomu poskytnuta.
Pokud chcete program večerů s někým sdílet, pošlete ho prosím sem. Děkuji Vám.
Odběr můžete kdykoliv ukončit pomocí odkazu na konci. 

20151216_173203

.

O mojí práci Doporučuji