Spustit hudbu Vypnout hudbu

Protože je pro mě léčení a předávání učení uzdravovat sebe a svůj život spojeno s velkou láskou, radostí a naplněním, je energetické léčení a Božské vedení v mojí léčitelské praxi jeden z důležitých nosných pilířů. Přes studium a praktikování v mnoha směrech, systémech a terapiích týkajících se regenerace a léčení, jsem po čase došel k přesvědčení a zkušenosti, že energetická léčba je nejen velmi čistá a bezpečná, ale také velice účinná a působí ve více rovinách osobnosti. Léčení se věnuji více než 30 let a prostřednictvím práce se světlem a s energií vidím i na sobě, jak mě stále přibližuje k sobě samému, k poznání svojí Božské podstaty, ke skutečné lásce a radosti bytí. Po určité době vlastního studia a intenzivní práce na sobě jsem mimo jiné absolvoval cyklus seminářů Esoterního léčení, které se konají v mnoha zemích. Jsem velmi vděčný skvělému učiteli, Ludgeru Schollovi, který v naší zemi esoterní léčení, jako autorizovaný učitel INEH vyučoval.

Mezinárodní síť původně Esoterního dnes Energetického léčení

International Network of Esoteric Healing, neboli INEH, má svůj původ v Anglii, kde se od roku 1965 začala scházet skupina význačných duchovních léčitelů, aby zkoumala význam a působení energetického pole člověka.

Tito léčitelé a léčitelky mimo jiné zjišťovali, že když se ruce, při léčení těla léčeného nedotýkají, dosahují hlubších a silnějších účinků a léčivá energie tak může působit v energetickém poli člověka přímo. Později také objevili knihy A.A. Baileyové „Esoterní léčení“ a zjistili, že se v mnohém ve svých poznatcích shodují a jdou ještě hlouběji. V sedmdesátých letech se začaly uskutečňovat první semináře a dnes vyučují učitelé a učitelky INEH v mnoha zemích po celém světě. Každoročně na světové konferenci INEH si vyměňují zkušenosti, začleňují nové návrhy kurzů a společně hledají další cesty rozvoje léčení. To, co spojuje všechny členy sítě, není společné vyznání nějaké víry, ale poznání, že energie Božské lásky léčí.

Komu je léčení určeno

Energetické léčení, které nabízím je určeno všem, kteří mají jakkoliv vážné zdravotní problémy, nebo chtějí být zdravější, harmoničtější a také celistvější. Konečně i těm, kteří se chtějí naučit uzdravovat nejen sebe, ale také pomáhat na cestě probuzení a lásky druhým. Energetické léčení pomáhá nastolit harmonii ve fyzické, emoční, mentální i v psychických rovinách osobnosti. Přirozeně podporuje proces vnitřního růstu a rozvoje vědomí. Významně posiluje kontakt s duší člověka, čímž probouzí do naší zapomenuté Božské moci tvoření. Energetické léčení osobní i na dálku probíhá v hlubokém uvolnění a relaxaci. Je určeno dospělým, dětem i zvířatům. Může-li energie nejhlubší podstaty člověka, jeho duše volně proudit všemi energetickými rovinami (fyzickým, emočním, citovým, mentálním a duchovním tělem), pak nastoluje stav fyzického, psychického a duševního zdraví. V tomto procesu upřímné snahy ukazovat cestu hledajícím se stávám pozorovatelem svého vlastního procesu přerodu z egoistické snahy léčit v nástroj Boží, který se nechává vést Duchem svatým k vlastní celistvosti, která v kontaktu s druhými bytostmi přirozeně uzdravuje. A to je také láskyplnou Boží vůlí. Rozšiřováním lásky se probudit, rozvzpomenout, uzdravit celé lidství a znovuprožívat Boží království.

Jak léčení působí a kolik času je zapotřebí….

Moje úloha tedy spočívá v podpoře energie duše léčeného a v posílení spojení s tímto vnitřním zdrojem. To má hluboké a dalekosáhlé léčebné a regenerační účinky na celý systém. Při léčení nabízím pod vedením Ducha svatého všeobjímající, bezpodmínečnou lásku, které se léčený otevírá a stává se také pro ni kanálem, který dotyčnému umožní vstoupi do procezu uzdravování.
Následně po provedení léčby, která není jediným okamžikem vlastního léčení, dochází v energetickém systému, ve vědomí a v celém těle klienta ke spouštění samoléčebných procesů organizmu, které v zesílené míře probíhají po dobu několika dnů, až týdnů. Čím je zdravotní problém starší a čím více nemoc vešla do chronického stádia, tím zpravidla delší čas bude k regeneraci zapotřebí. Zázrak uzdravení není omezen časem ani stupněm obtížnosti, ale schopností dotyčné mysli bytosti, rozhodnout se a nechat se vést láskou. Počet opakování jednotlivých léčebných seancí je tedy závislé na vážnosti nemoci a také na ochotě a otevřenosti léčeného vlastnímu procesu přijetí světla a zodpovědnosti za sebe.

Co je pro vyléčení důležité

Energetické léčení pracuje s člověkem celostně, což znamená, že není tak důležitá vlastní nemoc, ale především konkrétní člověk a jeho životní postoje. A naše zdravotní problémy jsou pak hlasem duše, která poukazuje na jistá pokřivení, či sejití z cesty, pro kterou jsme sem, do fyzické roviny přišli. Informuje nás tedy přes naše fyzické tělo, které je naším nástrojem komunikace a vyjádření duše. V tomto světle není nemoc trest, ale naše možnost porozumět sobě, změnit postoje, které brání lásce a povyrůst do radostného prožívání. Hlas duše vždy přichází pozvolna a teprve pokud nereagujeme, dochází časem k vystupňování problémů, až k těm velmi vážným, které znamenají zaslepení, neochotu, nebo přehlížení toho, co je pro náš zdravý a naplněný život skutečně důležité a dobré.

Jednoduše řečeno všechny naše zdravotní problémy jsou způsobeny naší egoistickou částí mysli, která ve svojí zmatenosti vede člověka k identifikaci se s tělem. Tím přebírá naše mysl vládu nad tělem, které stvořil Bůh a přímo ovlivňuje jeho stav. Míra ovládnuté mysli egem pak stanoví míru utrpení  a nemocnosti těla, které se bez lásky jen těžko uzdravuje. Je-li člověk lásce otevřený, dochází-li k uvědomění si příčin problémů a začlenění kroků, které vedou k žádaným změnám v životě a konečně dáme-li tělu potřebné podmínky pro vyléčení, pak není žádná překážka, aby došlo k rychlé regeneraci a konečnému vyléčení nemoci. Odpuštění a přijetí je pro léčeného cestou zpět do síly. Plným přijetím zodpovědnosti za svůj život a svoji nemoc, je člověk plně otevřený pracovat na uvědomění si a odstranění skutečných příčin svojí nemoci, pak má všechny předpoklady pro úspěšnou léčbu. Tak, jako přišla nemoc z ničeho, do ničeho se zase navrátí. Nezapomínej, že tam, kde nechodí láska, slunce a čerstvý vzduch, tam musí přijít lékař. Zdraví je velké dílo a dar, který vyžaduje naši účast a pozornost, spolutvoření a procítění. Dotýká se našich myšlenek, emocí a postojů, dotýká se všeho, co je v nás i mimo nás.

Co vše je možné léčit

Energetické léčení nemá ve své podstatě žádná omezení a je vhodné na všechny zdravotní problémy počínaje angínou a konče rakovinou. Jak jsem již zmínil, je tomu tak proto, že nepracuje s nemocí, ale navrací do původního Božského uspořádání a používání svojí Božské mysli, která se odklonila od lásky. Je vhodné na jakoukoli disharmonii či vážnější stav těla, mysli, či psychiky. Velmi úspěšně léčí alergie, trávicí a kožní problémy, ekzémy, epilepsii, bolesti hlavy, hormonální poruchy, poruchy zraku a sluchu, menstruační problémy, nádory a různá ochrnutí, problémy s páteří a nervovým systémem, pohlavním ústrojím, dětské nemoci, nespavost, poruchy srdce a krevního oběhu a další dlouhou řadu problémů. Jediné, co energetické léčení změnit nemůže je neochotu ke změně a smrt. I když i zde je poléčení světlem přínosné. Je rovněž velmi dobré na psychické stavy, strachu vyčerpanosti, deprese, vztahové problémy nebo životní krize. Dokonce, jak jsem už zmínil, velkou pomocí může být pro umírající a také při porodu, kde svými vibracemi lásky dokáže vytvořit láskyplnou a podporující atmosféru pro přechod v obou směrech.
Platí zde důležité pravidlo. Léčivé světlo bezpodmínečné lásky se pouze nabízí a nevnucuje. Každý jednotlivý organizmus a mysl přijímá jen tolik světla, kolik chce a dokáže přijmout a jak je pro něj skutečně dobré. I když slovo nevyléčitelný děsí mnoho lidí, ve skutečnosti znamená pouze to, že konkrétní postižení není možné vyřešit jen vnějšími metodami, ale že je nutné jít dovnitř. Tam je opravdu téměř vše možné. Nesetkáváme se s nevyléčitelnými nemocemi, ale s nevyléčitelným člověkem. Nevyléčitelné nemoci nejsou. Znovuobnovením komunikace se svým Božstvím je branou k zázrakům uzdravení, které jsou jen přirozeným stavem naší duchovní podstaty.
To ovšem nevylučuje důležitost terapií působících více na fyzické úrovně člověka. Jestliže dojde k uvědomění si příčin zdravotního problému na duševní úrovni, ke kterým každého klienta vedu, energetická rovina je prostřednictvím esoterního léčení zharmonizovaná a přesto potíže setrvávají, pak je nutné se podívat na přetrvávající příčiny na fyzické úrovni. Myslím tím zatížení fyzického těla nežádoucími organizmy, které již posloužili duši k narovnání životních postojů a už mohou odejít. Na úrovni parazitárních zatížení (plísně, viry, bakterie, parazité) je pak také možné k jejich odstranění použít více fyzičtější techniky. Frekvenční terapie je v tomto smyslu velmi prospěšná a pro tělo čistá metoda. Je oproštěná od jakýchkoliv vedlejších a nežádoucích účinků na naše zdraví. Neboť její dosah a schopnosti jsou v porovnání s jinými možnostmi nesrovnatelné, sám ji rád ve svojí praxi využívám. Protože si frekvenční terapie zaslouží obsáhlejší pohled, podrobněji se o ní rozepisuji v nabídce základního menu v kapitole Frekvenční terapie. Vřele doporučuji prostudovat a seznámit se. Budete patrně jako většina lidí překvapeni a také nadšeni možnostmi a účinností které nabízí. 

Jak terapie s energetickým léčením probíhá, kolik času potřebujete

Energetické léčeníStruktura dvouhodinové terapie s léčením je rozdělena na tři části. V první části je mojí úlohou správná diagnostika na základě komunikace s duší pod vedením Ducha svatého. Následuje proces vysvětlení důvodu vzniku a projevu nemoci tak, aby došlo k uvědomění si souvislostí ve vědomí a srdci léčeného. Nabídnu možnosti léčby, poukážu na kroky, které je třeba pro vyléčení začlenit. I v této části je nesmírně důležité srdce a jeho bezpodmínečná láska, která pomáhá skutečně vidět a cítit souvislosti.
Třetí část je věnovaná vlastní energetické léčbě. Léčený zaujme polohu v leže na zádech a dovolí si plně se odevzdat a otevřít se bezpodmínečné lásce a světlu. Poloha v sedě je také možná. Po krátkém uvedení léčeného do relaxovaného stavu a otevření se lásce žádám Boha o pomoc a jako jeho nástroj nabízím lásku a světlo. Intuitivně jsem přesně veden nabízet a směrovat světlo tam, kde je to nejvíce důležité pro vyléčení. Souběžně dochází na úrovni mysli léčeného k prosvětlování temných stránek láskou. Vlastní energetická léčba trvá třicet až čtyřicet minut. Zpravidla je bezdotyková, někdy je dobré a přínosné pro léčení na éterické a fyzické úrovni přiložit v druhé části léčení ruky na postižená místa. Ruky přikládám jen se souhlasem léčeného a citlivé partie těla léčím vždy bez doteku. Léčení probíhá v hluboké relaxaci, do které léčeného v úvodu léčení citlivě uvedu. Na konci léčení zase pomohu zvědomit se plně v těle a sdělím v tomto příhodném naladění také pozitivní afirmaci pro konkrétní situaci a člověka. Léčení probíhá v doprovodu velmi harmonické léčivé hudby, vybrané pro tento jedinečný okamžik a danou osobu.
Všechny moje terapie mám rozvrženy do času 120 minut trvání, které se mi dlouhodobě osvědčili jako ideální. V případě nutnosti je možná individuální domluva k přizpůsobení času terapie dle potřeb klienta. V praxi využívá většina mých klientů na terapii času 120 až 150 minut. Léčení i celé společné sezení je vždy nádherným zážitkem hlubokého zvnitřnění a sdílení lásky v propojení se sebou a svojí Božskou podstatou. Okamžikem bytí tady a teď v srdci, jeho lásce a míru.

Kde osobní léčení provádím a kolik zaplatíte

Prostor pro léčeníVšechny léčebné terapie provádím na mojí adrese, viz kontakty. Mám pro ně vyčleněn speciální prostor, který je určen pouze k tomuto účelu a má tak vytvořenou potřebnou energii a vibrace. Pro domluvu termínu individuálního sezení zavolejte na můj telefon mezi 16-17 hod, případně použijte můj mail. Pokud použijete SMS, nezapomeňte uvést důvod návštěvy, své celé jméno a datum narození. Obratem vám nabídnu termín terapie. Ceník všech typů léčebných terapií najdete v ceníku služeb. Všechna léčení a terapie Vám nabízím s láskou a přáním podělit se o své zkušenosti na naší životní cestě. Protože to, pro mě nejdůležitější, co do terapií vkládám, je můj vlastní čas, je cena přímo úměrná vynaloženému času. Pro člena rodiny, nebo své přátele je možné využít dárkovou poukázku na Energetické léčení a harmonizaci. Energetické léčení je možné posílat také na dálku do vašeho domova. Prostudujte níže velmi mocné Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí, které považuji za nejvyšší nástroj uzdravování, při kterém se dějí opravdu zázraky. Je to stále častěji, zvláště v poslední době využívaná služba s vynikajícími výsledky. Vzdálenost zde nerozhoduje, neboť energie světla a lásky proudí skrze duchovní těla. Je však dobré ponechat svobodu volby a zjistit předem, zda si konkrétní obdarovávaný člověk energetické léčení vůbec přeje a je mu opravdu otevřený. Pak bude mít dotyčný z něho jistě také velký užitek a bude pro něj přínosné.

Reference – napsali o mně a mojí práci

Ceník energetického léčení

Energetické léčení a ostatní druhy osobních terapií (1 hod.) –  800 Kč
Energetické léčení, harmonizace a podpora na dálku (45 min.) –  500 Kč
Za zrušení domluveného termínu později než 24 hodin předem, účtuji storno poplatek 500 Kč

 


Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí
.

10.12.2021 /19:00-19:45

léčení v klidu a pohodlí vašeho domova

 

Láska čeká na tvé uvítání. Přijmi to volání radosti a
svou vlastní radostnou odpovědí se probuď do uvědomění, které jsi nikdy neztratil.

Chcete uzdravit svoje tělo, emoce, mysl, partnerský vztah, psychiku, duši, nebo snad celý život?
Chcete jít radostným životem v míru, hojnosti a v důvěře ve svojí duchovní moc a sílu?
Pomohu vám rozpustit strachy, smutek a zlobu, iluze a zaslepení mysli,
které vás oddělují od lásky a způsobují utrpení a bolest, nemoc a smrt.
Prostřednictvím Energetického léčení na dálku se Svatou trojicí je vám nabízen velký dar,
neboť cesta je pro všechny stejná a nástroj vedoucí k společnému cíli je jediný.

Vlož do čistoty Božské jiskry v sobě veškerou svou víru a sám Bůh ti odpoví, neboť tě miluje.
Byl jsem požehnán, abych uzdravoval s Duchem svatým, učil a projevoval lásku Krista a šířil čistotu a
vůli Otce. Uzdravováním nabízím vizi Krista a poselství znovuzrození čisté mysli. Neboť s každým pozvednutím
Božího syna do světla, si více uvědomuji své vlastní světlo a každý zázrak mě uvádí do stavu skutečnosti.
Tímto děkuji Bohu za krásu a množství darů, které mohu nabízet Království k jeho sjednocení a slávě.

Každému mohu pomoci. Ne každý si však pomoci nechá. Člověk tvrdohlavě sedící na břehu řeky, přesvědčený o tom, že žádná loďka na světě neumí ten zázrak převozu člověka na druhý břeh, se rozhodl zůstat. Člověk s přáním, otevřenou myslí a ochotou objevovat zapomenuté, je na cestě tvůrce a tvoření zázraků. Není nevyléčitelné ne-moci,
jen nevyléčitelného člověka, který odevzdal svoji duchovní moc.

Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí se s požehnáním zrodilo v srdci
mojí upřímné touhy pomoci prosvětlit a uzdravit životy širšímu společenství lidí.
Je inspirované a posvěcené Svatou trojicí a vedené Duchem svatým.
Nechť neomezené Boží světlo a mír se radostně šíří tímto světem a
zázrak je svědkem tvého sjednocení v lásce a uzdravení..

         

           Pokyny pro registraci a platbu

 • Nejpozději den před termínem léčení uhraďte částku 500 Kč/osobu na účet číslo: 2300701019/2010 Jako variabilní symbol uveďte 101221 a do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení. Můžete využít zvýhodněné nabídky s jednorázovou platbou 4x energetické léčení v ceně 1500 Kč/osobu (sleva 500 Kč), nebo nejvýhodnější nabídku 10x energetické léčení v ceně 3500 Kč/osobu (sleva 1500 Kč). Pro zvolení vhodného počtu léčení si přečtěte doporučení v předposledním bodě pokynů k léčení.
 • Na e-mail: breetabatek@seznam.cz napište zprávu: Léčení je zaplaceno a uveďte jméno léčeného. Pokud nemáte e-mail, pošlete stejným způsobem SMS. Zpět obdržíte e-mail potvrzující úhradu vaší platby společně s heslem, prostřednictvím kterého budete při energetickém léčení na dálku účastni. Heslo nikde nepíšete, jen si ho ponecháte před léčením v mysli. Pokyny k léčení budou přiloženy.
  Příští termíny energetického léčení: 30.12; 14.1; 27.1; 11.2; 25.2; 11.3; 25.3.

           Pokyny k energetickému léčení na dálku

 • Dovolte si vytvořit čas pro sebe a dostatečně předem si přečtěte níže uvedené články: „Proč energetické léčení se Svatou trojicí uzdravuje životy a léčí naše těla,“  „Příběh uzdraveného domečku“ a „Inspiraci k probuzení lidstva do lásky a radosti.“ Pomohou vám lépe směrovat svůj záměr s vůlí a značně tak posílí vaše léčení. Nejpozději v 18:45 hod. započněte s přípravou na energetické léčení. Vypněte rušivé zdroje jako wifi či mobil, zapalte svíčku a položte lístek papíru s napsaným heslem, které jsem vám k dnešnímu léčení poslal. Můžete také přiložit a nabít si světlem svůj osobní talisman, či polodrahokam.
 • Chcete-li, pusťte si velmi jemně hudební doprovod odkazem uvedeným v posledním bodě, nebo použijte čistý éterický olej (pomeranč, levandule, kadidlo, nebo skvělou směs ve spreji Spiron). Položte se do klidu na bezpečné místo, kde nebudete ničím rušeni. Ležte na zádech s rukama podél těla a chodidly ve vzdálenosti kyčlí od sebe. Přikryjte se dekou, pokud by vám bylo chladno.
 • Vědomě se uvolněte a vypněte všechnu snahu něco řídit a hodnotit. Jen dovolte celému tělu a všem jeho částem, aby se mohlo úplně uvolnit. Teď máte prostor jen pro sebe a své léčení.
 • Dovolte svému dechu, aby se mohl přirozeně prohloubit a zpomalit. Nijak ho nemanipulujte, jen mu dovolte, ať vás vede do uvolnění, klidu a míru. Podporující rytmus dechu pro léčení je 6:3 Nechejte se do tohoto rytmu dovést s lehkostí a volným plynutím dechu. (na šest dob nádech, tři zádrž, na šest výdech, tři zádrž).
 • Zaměřte svoji pozornost do srdce. Můžete se jemně dotknout svého srdce rukou, či prsty a více tak ukotvit svoji pozornost. Představte si, že srdce září láskou, nebo vyzařuje soucit. Uvědomte si obdržené heslo, které je branou k dnešnímu léčení, a vejděte do neznáma vesmíru.
 • V uvolněném stavu míru se vědomě otevřete léčení a ze srdce proneste upřímnou prosbu. „Otvírám se Božské lásce, jejímu léčení, a žádám Ducha svatého, aby mě vedl cestou uzdravení a prosvětlil všechny úrovně mojí mysli.“ Tyto kroky proveďte do 19:00, kdy započne energetické působení.
 • Od 19:00 hod. po dobu energetického léčení na dálku relaxujte, meditujte či jen tak buďte v míru. Po ukončení si dovolte zůstat s vděčností a poděkováním v srdci. Dovolte si vnímat a vědomě prožívat radostnou přítomnost a světlo svojí duchovní podstaty.
 • Po ukončení působení v 19:45 jste v novém nastavení mysli. Nepřemýšlejte o svých problémech a nepochybujte, že dochází k dokonalému uzdravování na všech úrovních vašeho bytí, které bude ještě několik dní následovat. Zapomeňte na všechny stížnosti, které by vám zastínily světlo lásky a znemožnily vidět očima zázraků. Vaše bdělost a víra je zde rozhodující. Nedovolte negativně orientované mysli, aby zrušila samoléčebné nastavení a jen pozorujte, jak v průběhu následujících dnů dochází k odeznění dalších vašich problémů a prosvětlení mysli a ducha.
 • Pokud jsou vaše zdravotní problémy dlouhodobé nebo vážnější, pak doporučuji energetické léčení na dálku 4x po sobě a bude-li třeba, znovu opakovat. U psychických problémů, stresu, úzkostí a zbavení se závislostí doporučuji absolvovat 10x léčení po sobě. Pro osobní a duševní rozvoj osobnosti a vědomí, zkvalitnění života, nebo harmonizaci vztahů je dobré užívat léčení dlouhodoběji, ale pravidelně 1x za měsíc. K doléčení Covidu využijte 4x léčení po sobě a pro odstranění a vyčištění negativních vlivů a posílení po Covid očkování absolvujte 2x léčení po sobě. Kontraindikace nejsou a předávkovat láskou nelze. Léčení provádím dvakrát měsíčně, a každé má přesah působení až tři týdny v závislosti na míře emočního klidu a pozitivního naladění mysli, které si dokážete udržet. Pro posílení výsledků v léčení doporučuji pozorně přečíst články níže uvedené: „Proč Energetické léčení se Svatou trojicí uzdravuje životy,“ „Příběh uzdraveného domečku“ a „Inspirace k probuzení lidstva do lásky a radosti.“
 • Mým úkolem je s prosbou a v propojení zúčastněných myslí šířit vůli Boží a společně s působením Ducha svatého rozšiřovat uzdravující a všeobjímající světlo prostřednictvím energetického léčení na dálku. Začínám už ranní modlitbou a iniciací pro zaměření správné pozornosti mysli. V 17 hod. si dám lehkou večeři a koupel. V 18 hod. příprava oltáře a meditace. Od 18:45 hod. naladění a žádost k Bohu k propojení světla skupiny účastníků léčení. Poté pro všechny žádám a iniciuji vytvoření ochranného prostotu, uvolnění a otevření se léčení. Následuje léčení a prosvětlování čakrových systémů a orgánů. V 19:20 hod. propojení světel duší s Božskou podstatou a vnášení jeho světla do energetických systémů. V 19:30 hod. žádost a předání zúčastněných Svaté trojici k zázrakům léčení, uzdravování a probuzení do lásky. Od 19:45 hod. poděkování Bohu za celou skupinu léčení a vytvoření světelného štítu pro udržení si energetického nastavení. Ve 20.00 hod. ukončuji léčení.
 • Chcete-li svoje léčení podpořit vhodnou hudbou, doporučuji  a uvádím zde odkaz na léčivou hudbu, která uvolňuje a čistí energetické bloky a podporuje uzdravení fyzické, emoční a duševní úrovně člověka. Nejste-li znalí v oblasti léčivé hudby, pak raději jinou hudbu nepoužívejte, neboť může působit také opačně a narušovat energetické léčení. Hudbu je důležité pustit hlasitostí, kterou téměř neslyšíte, aby po naladění těla a zvýšení citlivosti smyslů, nerušila. Méně je někdy více.
  .

Proč Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí uzdravuje životy a léčí naše těla?
Proč můžeš vytvářet v životě zázraky?

V procesu uzdravování nevykazují úspěšnost jen techniky a léčebné školy, ale schopnost terapeuta je moudře začlenit a pracovat s konkrétními bytostmi a jejich životy celostně a především s láskou. Vidět všechny části bytosti jako ucelený systém a uvést ho do správného vzájemného vyladění a propojení s vyšším vesmírným celkem, umožňuje odstranit vše, co přirozeně brání bytí ve zdraví, síle a lásce. Z uvedeného je patrné, že nezahrnovat do jakéhokoliv léčení naši duchovní a Božskou podstatu, která je vším co existuje, znamená být jako kormidelník bez motoru, větru a kompasu. Jste vydáni na pospas oceánu bez možnosti vědomě řídit svoji životní cestu. Schopnost uzdravovat a léčit má pouze Božská láska, která sjednocuje, utváří a dokonale řídí celý vesmír. Nebrat ve snaze uzdravovat v potaz svoji Božskou podstatu, znamená vědomě se oddělit od vesmíru, jeho vedení a nechat se jako trosečník bezmocně unášet vlnami.
Proto všem postižením říkáme ne-moc. Jsme bez-mocni, když s mocí svojí podstaty své životy a těla neléčíme. Být Božskou tvořivou myslí, která tvoří realitu a přitom se identifikovat s fyzickým tělem znamená odevzdat veškerou svoji moc a sílu měnit svůj život. Mysl je tvůrce a příčina. Tělo, jeho nemoci a fyzický svět je následek, kde se naše pokřivení mysli somatizují. Tělo nemůže být nemocné, pakliže nemáme nemocný program v mysli. Celý život bude jen a jen takový, jak si ho dokážeme vymyslet! Co myslíš? Lásku, život, radost, úspěch a naplnění, anebo spíše strach, neúspěch, zklamání, nespokojenost, nemoc a smrt? O tom rozhoduješ a tvoříš jen ty, tvoje Božská mysl s neomezeným tvořivým potenciálem a mocí, které svoje myšlenky propůjčuješ.
Již dlouhou dobu a celý tento život je mým životním smyslem a naplňující cestou být nástrojem lásky a pod vedením Boha se stávat prostředníkem nejvyššího uzdravování a pozvednutí lidského společenství do srdce. Proto jsem nesmírně rád, že mohu být součástí tohoto mocného nástroje uzdravování – Energetického léčení na dálku se Svatou trojicí. U tohoto léčení nemusíte nic dělat, jen si dovolit být opět jedním se všemi a se vším. Nemusíme znát a zabývat se diagnózami, nemocemi, nemusíme rozumět souvislostem mezi orgány, žlázami, čakrami, energetikou, genetikou a hromadou dalších hledisek. Léčení je o vědomí bytosti a jeho láskyplného začlenění do života a vesmírného řádu. Stejně jako ve fyzickém světě, neznalost vesmírných zákonů neomlouvá. Buď jdeš v lásce a v souladu s nimi, a celý vesmír tě ve sjednocení podporuje a pozvedává na jeho úroveň, anebo bojuješ a v oddělenosti trpíš a churavíš jako dítě bez matky. Připomenu ti, že tvůj život není o tobě, jak se domníváš. Tvůj život je o všech těch druhých lidech, jejichž životů se dotkneš a o způsobu, jakým se jich dotkneš. Cítíš tu sílu pravdy za tím? Jaký svět zanecháš za sebou s takovým způsobem bytí? Mohl bych napsat a věřím, že jednou to udělám, o tom krásnou knihu. Nyní je však čas na činy lásky a podpory.
Prostřednictvím Energetického léčení na dálku ti pomohu hlubším způsobem si rozpomenout na to, kdo jsi, jakou máš moc a co musíš jako svobodná bytost se svojí silou udělat, abys očistil svoji tvořivou mysl do lásky a začal tvořit svůj naplněný život ve zdraví, hojnosti a radosti. Už asi začínáš rozumět, proč je zbytečné se ptát, na jaké všechny nemoci je léčení dobré. Léčí všechny nemoci od příčiny, protože uzdravuje tvoji mysl do sjednocení s Bohem a jeho láskou. Už ti možná dochází, proč tomu všemu stále nerozumíš a myslíš si, že porozuměním pozvedneš a vyzdravíš. Tak to můj milý nefunguje! Napřed vejdi do vyššího prožívání v lásce a vědění, a pak teprve porozumíš. Naše společná cesta a konečný cíl je jediný. Kniha Kurz zázraků říká. „Ve skutečnosti má člověk jen dvě cesty. Ta první vede do nebe, tedy do lásky, a ta druhá vede do nikam.“ Ty musíš udělat jako svobodný tvůrce to jediné. Musíš se správně rozhodnout, na které straně stojíš. Jednou až se všichni opět v lásce sejdeme, už to budeme žít a vědět.
Bůh jde stále s tebou, ale ty rozhoduješ, kam směřují tvé myšlenky, co s nimi chceš tvořit, zažívat a jak se v tom budeš cítit. Co kdyby se každý rozhodl jít s Bohem a nechat se vést jeho láskou? Že máš strach? Strach nechat se vést láskou? Strach máš právě proto, že tě láska nevede. Všem zázrakům, které jsou na duchovní rovině přirozeností se otvíráš právě svojí schopností stát ve svojí duchovní moci a s láskou ji manifestovat zde. Děkuji ti, že se rozhodneš v klidu a míru svého srdce. Že se rozhodneš správně, abychom mohli všichni vést hlubší a radostnější rozhovor se sebou a s Bohem. Dobře se rozhodni a žij svůj opravdový život svojí světelné podstaty.


Co můžete očekávat po energetickém léčení na dálku se Svatou trojicí
aneb příběh uzdraveného domečku.

Pomocí příběhu uzdraveného domečku vám pomohu zodpovědět na časté otázky týkající se následných uzdravujících procesů, které léčení rozpohybuje. Symbolický domeček a jeho stav zde bude představovat naše fyzické tělo s jeho problémy.
Představte si, že bydlíte v krásném domečku s několika místnostmi. Většina místností je docela pěkně zařízených, uklizených a útulných, až na jednu, která slouží už delší dobu spíše jako skladiště. Je zde vše možné, co se už nepotřebuje a je nám líto vyhodit, plno letitého prachu, pavučin a zatuchlý vzduch. Jinými slovy tato místnost je pro celý zbytek domu velkou ostudou a tak kazí celkovou funkčnost, využitelnost a energii. Je tedy tou symbolickou nemocí celého domu. Stejně tak naše tělo, když začne mít nějakou nerovnováhu a nemoc, vzniklou nesprávným a nemoudrým tvořením, bude jeden jeho problém ovlivňovat celý organizmus.
Když se rozhodnete svůj domeček vylepšit a udělat ho krásnějším a zdravějším, abyste se v něm mohli cítit lépe, pak se jistě zaměříte právě na onu místnost, která je v tom umírajícím stavu neužitečného skladiště. Rozhodnete se vyhodit vše nepotřebné, pořádně uklidit, prakticky vybavit vhodným nábytkem a esteticky zútulnit. Stejně tak při zdravotních problémech, chceme pomoci tělu se vyčistit, tedy detoxikovat, doplnit potřebné minerály a vitamíny a vyléčit zdravotní problém. V našem případě se rozhodnete pro Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí, které pravidelně nabízím a které je schopné to vše začlenit a vejít tak do procesu uzdravování. Toto léčení má především schopnost pomoci nám rozpustit všechny staré programy mysli, které stav našeho těla vytváří ve fyzické realitě. Je tomu stejně jako u domečku. Dokud budete přesvědčeni, že všechny ty staré, léta nepoužívané krámy je třeba schovávat, pak bude váš domek a jeho místnost stále nemocná. Možná, že to mylné smýšlení tam je jen z pohodlnosti, protože do toho úklidu se mi vlastně moc nechce. Jistě to bude stát nějaké úsilí, pozornost a hlavně ty správné kroky. Takže bych s tím ještě počkal? Ale ne, už ne, vždyť i sousedka se už podivila, proč s tím něco neudělám.
Energetické léčení udělá to stejné, co se začne dít v okamžiku, kdy započnete s úklidem oné místnosti. Začnete vynášet vše ven, abyste to mohli roztřídit, nepotřebné a nefunkční vyhodit, tomu ostatnímu přiřadit správnou funkci a místnost celkově uklidit. V ten okamžik můžete po nějaký čas vytvořit ještě větší nepořádek a nefunkčnost i v ostatních prostorách domu. Někdy postačí jen poklidit a někdy je třeba vše vystěhovat a začít od základu. S tím rozvířeným prachem a všemi těmi krámy kolem, máte pocit, že teď je to ještě horší. Bože, co vše možné a nemožné se tu najde, vždyť to jsem snad ani nemohl vše vytvořit já! Ale vytvořil. Nevadí, co bylo, bylo. Odpouštím si a tvořím novou budoucnost! Teď z toho udělám tu nejkrásnější místnost a celý dům jen rozkvete. To je také přístup a myšlení, které potřebujete začlenit nejen v okamžiku léčení, ale také i nadále po něm a provždy. Nezapomínej, myšlenkami tvoříš svoji realitu! Nesprávná pozornost a myšlenka může celý proces léčení zastavit a vše pokazit. Stejně jako při úklidu místnosti může vzniknout krátkodobý nepořádek dokonce i v jiných prostorách, tak i následných pár dnů po léčení může být z hlediska vnímání různých. Jedni se budou cítit jako znovuzrozeni, druzí stále stejně a někteří dokonce o něco hůře. Zda se cítím hned lépe, nebo se můj stav krátkodobě zhoršil, však nemá žádný vliv na započatý proces uzdravování. Ať už se děje cokoli, je to ten nejlepší individuální proces pro vás, který má za cíl uzdravení. Jen vaše pochybnosti a myšlenky o opaku mohou léčení zastavit. Buďte tedy přítomni a bdělí a vnášejte do procesu léčení jen takové myšlenky, které ho podpoří, a ne ty, které vaši nemoc způsobily.
Když onu místnost uvedete do živoucího stavu a zútulníte tím tak celý dům, bude důležité nevrátit se do starých kolejí a myšlení, které ten minulý stav vytvořily. Jinak se může stát, že postupně a nenápadně opět zaskládáte místnost novými nesmysly, ona upadne v nemilost a váš hněv na svoji nedokonalost vytvoří opět nemocný prostor a posléze možná i nemocné tělo. Tak by mohla analogicky souviset koupelna s vašimi játry, ledvinami a kůží, vaše WC s tlustým střevem, kuchyň s trávicími orgány, ložnice s psychikou, anebo obývák se stresem a neschopností se uvolnit. A ptáte se co sklep a půda? Analogie je stále stejná jako u psychosomatických příčin onemocnění. Sklep bude zrcadlit něco nízkého, démony minulosti, kteří nesmí ven. A půda či podkroví zase vaši duchovní cestu životem. Je neznámá, pustá a nenaplněná, či krásně a smysluplně využitá? A tak se drazí přátelé snažte být nejen k sobě, přírodě a světu pozorní a laskaví, neboť vše se vším souvisí a vše se jednou vrátí. Nechť je vám Energetické léčení se Svatou trojicí požehnáním. Tvořte s láskou a nezapomínejte že „Všichni jsme jedním.“


Inspirace k probuzení lidstva do lásky a radosti

Pokud jste ve čtení této stránky došli až sem, pak jste možnou nadějí celého lidstva. A pokud jste nečetli pozorně předchozí odstavce, pak vám doporučuji se vrátit, neboť vše souvisí se vším a každý dům se musí postavit od základů. Dobře zvolený, nepatrný okamžik tvého životního času, s pozorností věnovanou tomuto poselství může změnit tvůj, a životy všech ostatních. Zda je to možné zjistíš tím, že si teď dovolíš věnovat pár minut textu, který ti pomůže společně s tvojí volbou a dobrým záměrem pozvednout dosavadní život do vyšší úrovně šťastného a naplněného bytí v lásce a radosti.
To, že naše vědomí dokáže stvořit svět míru za jediný den, už máme mnoho let dokázané nejen prostřednictvím 50 vědecky provedených projektů a 23 obsáhlých studií. Bylo v nich jednoznačně prokázáno a prakticky ověřeno, že přístup k světovému míru na Zemi založený na vědomí, neutralizuje kriminalitu, násilí a války. John Hagelin k tomu řekl „Existuje mnohem více důkazů, že skupinová meditace může zastavit válku jako zmáčknutím tlačítka, než důkazů, že Aspirin zmírňuje bolest hlavy.
Lidské vědomí a naše tvořivá mysl, jako mocný dar stvořitele jsou v našem životě nástrojem vytváření reality, kterou prožíváme. Tak jako každá úspěšná cesta, byla i ta moje tvořena dobrými záměry, správnými myšlenkami, upřímnou snahou a trpělivostí. Díky ní je na světě velmi mocné Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí o kterém bude řeč později. Je výsledkem dlouhodobé práce na vědomí, které se utváří stavem mysli, ducha a těla. Každý dříve, nebo později zjistíme, že metafyzika funguje na všech úrovních, neboť je základním pilířem vesmíru. Že vám to zní povědomě, nebo jako scifi, či nějaká esoterická ujetost? To záleží na úhlu pohledu. Přesně řečeno to záleží na tom, která část vaší mysli teď rozhoduje a ovládá vaše nazírání na svět. Rozhodněte se na chvíli dívat očima srdce a svojí duše a rázem se vše změní ve skutečnost s obrovskými možnostmi. Já vám nyní jen pomohu se rozpomenout.
Jako lidský druh se vyvíjíme tak, abychom rozpoznali a dokázali využít energii také v její nehmotné podobě. Učíme se, jak energie námi vysílaná do vesmíru ovlivňuje to, co v životě zažíváme a s čím se potkáváme. Hledání svojí osobní cesty uprostřed božích výtvorů je úžasným dobrodružstvím. Iniciace přichází tehdy, když nalezené pravdy vědomě uplatníme v praktickém životě. Kdykoli změníme svůj postoj, život zareaguje a naše realita se změní. Všechny nehmotné otisky našich mentálních, emocionálních a duchovních rozhodnutí jsou ony neviditelné nitky, které utváří naši cestu a život.
Pro změnu podmínek na planetě nestačí jen donekonečna ukájet svoji zvědavost a nechat mysl žasnout nad možnostmi duchovních zákonů, spirituality, nebo obdivovat vysoce vyvinuté bytosti ve vesmíru. Je mnohem prospěšnější, aby se celá populace na Zemi rozhodla žít jako probuzené lidstvo. Je mnoho možných budoucností, které můžeš vytvořit. Stejně jako v počítačové hře šachů, kde už všechny možné budoucnosti existují. Ty se jen rozhoduješ, který z možných výsledků prožiješ prostřednictvím tahů, které uděláš. Ty a ti, kdo přijdou po nás, mění budoucnost. Jde o to, co si volíme a ke svému prožívání vybíráme.
Současný svět si většina lidstva nevybrala. Mnoho bytostí myslí a dělá věci, které nemají žádný vztah k tomu, co si zvolili. Jsou jako malé dítě, které zápalkami zapálí oheň a shoří celý dům. To dítě si to nezvolilo. Je to sice výsledek toho, co udělalo, ale ne to, co si zvolilo. Tím jediným důvodem, proč dům shořel je, že hasiči nepřijeli včas.
V případě naší civilizace hasiči přijeli. Míra a schopnost naší vzájemné spolupráce rozhodne, zda to bylo včas. Teď se rozhoduje, zda budeme dostatečně moudří a rychlí v hašení světového požáru. Zavázal jsem se společně s některými ostatními lidmi pomoci probudit lidstvo. Probudit svět lidí ze spánku nesoucího utrpení. To je moje dávné rozhodnutí duše a slib, který jsem dal sobě. Pozvednout vědomí lidstva k probuzení se do stavu Božského vědomí, které vyjádříme vytvořením ráje na Zemi. Proto jsem se probudil a proto už dlouhou dobu k lásce probouzím. Moji cestu by mohl vyjadřovat výrok Mahátma Gándího „Buď sám tou změnou, kterou si přeješ vidět ve světě.“
Probuzení neznamená změnit sám sebe, ale změnit způsob přemýšlení o sobě. Pravda je taková, že už jsi naprosto dokonalý. Úspěch v jakékoliv oblasti tvého života není založen na vytváření hodnot, ale jen a pouze na radosti a lásce. Budeš-li šťastný, pak budeš šířit štěstí všude kolem sebe. To není představa ani nesplnitelný sen, ale metafyzika vesmíru, kterou se rozhodneš použít, nebo zůstat jen ve fyzickém světě těla, trpět a předstírat, že se tě to netýká. Stačí se jen rozhodnout být šťastný a následně se dle toho chovat. To je cesta. Ne cíl. Dříve jsme to už všichni slyšeli, viděli a zažili. Učíme se jen akceptovat to, co už víme. Úspěch v plném probuzení znamená, že si uvědomuješ, že jsi probuzený.
Každé čisté vyjádření lásky přináší užitek všem. Když miluješ, přinášíš užitek všem bytostem, které milují a zažívají tak nejvyšší a nejúplnější zkušenost toho, kým opravdu jsou. O to jediné nám všem jde. Zažívat své Božství. Konečným cílem života samotného je zažívat svoji Božskou podstatu prostřednictvím plného vyjádření lásky, která je definicí samotného Boha.
Copak si skutečně myslíme, že jsme sem přišli jen proto, abychom našli tu správnou holku, kluka, práci, auto, manželku, děti, dům, vykouřili denně krabičku cigaret, našli si lepšího manžela, lepší práci, větší auto, měli vnoučata, dobré jméno ve firmě, štítek na dveřích kanceláře, zajídali mrtvým jídlem prázdnotu, zasypali planetu odpadem, dostali hodinky při odchodu do důchodu a pak onemocněli a prostě odešli? Ne, je toho mnohem více pro co jsme se zavázali. Důvod, proč se všichni dobrovolně vracíme je touha přestát tragédie lidského tvoření a poskytnout laskavou pomoc všem lidem se zraněným srdcem, kteří zapomněli, že jsou duchovní bytosti a že nikdy nejsou sami. Vracíme se, stavíme se nohama na pevnou zem a ukazujeme druhým nespočet cest, po kterých může lidská bytost kráčet ve snažení se rozpomenout. Procházíme výcvikem potřebným pro nikdy nekončící dobrodružství bytí, které se odehrává i za hranicemi hmoty, prostoru a času, rozpouští dualitu a vstupuje do absolutní jednoty. Všechny hmotné sféry jsou rovnocenné sférám nehmotným a cesta každého člověka je stejně významnou součástí Božího díla jako cesta jiného člověka. Všichni si jen nasazujeme různé masky, které skrývají posvátnou přítomnost naší duchovní podstaty. Učíme se upevňovat jistotu ve svůj božský klid a soucit, což nás činí silnými. Kráčíme cestou dovnitř a snažíme se uplatnit své nabyté duchovní poznání v praxi, během života se svým fyzickým tělem s kterým tančíme neviditelný tanec nekonečné jednoty tady a teď.

Sám jsem se v minulosti rozhodl a zavázal k takovému způsobu chování a bytí, z něhož bude patrné, že probuzený už jsem. Ne vždy se mi to daří tak, jak bych si přál, ale stále se o to snažím každou myšlenkou a slovem, každým gestem a činností, každou další volbou a novým rozhodnutím. Stále znova a znova se rozhoduji otvírat a naslouchat lásce. A dnes vidím výsledky svého snažení. A proto vás všechny vyzývám, udělejte to také. Přijměte nová a vyšší rozhodnutí pro sebe a pro všechny ostatní. Ozdravte svá těla, myšlenky a činy do souladu se sebou a svým nejvyšším posláním. Tady vám mohu být velmi nápomocen svojí prací v osobních setkáních a terapiích. A především nabízím velmi mocné Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí, které se zrodilo za účelem pomoci všem, kteří se chtějí pozvednout, uzdravit svůj život a probudit se do nové etapy svého bytí v lásce, hojnosti a radosti, která je pro nás všechny možná. Tvojí funkcí je být šťastný. Tuto funkci ti dal Bůh. A ty máš dvě části mysli. Jedna je ovládána egem a vytvořena iluzemi. Druhá je domovem Ducha svatého a setrvává v ní pravda. Ty si můžeš vybírat jen mezi těmito dvěma průvodci. Proto výsledkem tvé volby může být jen strach, který je vždy výplodem ega, nebo láska, kterou výměnou za strach vždy nabízí Duch svatý. Prostřednictvím mnou nabízeného léčení na dálku, přichází požehnání, které ti pomůže nechat to vše staré a přežité za dveřmi minulosti a vstoupit na práh nové a mnohem světlejší budoucnosti. A tak se rozhodni přidat k mocné vlně světla prostřednictvím 4 mocných léčení na dálku a poznej kolektivní sílu mysli, která ti pomůže překročit hranice, za které jsi možná dosud nedohlédl.
Udělat něco pro své probuzení je ten nejlepší a nejdůležitější krok nejen pro sebe, ale i pro šťastný život lidstva na planetě. V těch další krocích, když budeme otevřeni, nám pak bude jako pomocnou láskyplnou rukou vesmíru pomoženo dosáhnout toho, co si přejeme. Nechceme zůstat stát na místě a utěšovat se mírou dosaženého technického pokroku, který nijak nevyjadřuje rozvinutou společnost. Ta se bez duchovních kvalit dokáže sama zničit. To jsme si už několikrát vyzkoušeli.
Náš druh je zatím v plenkách vývoje. Válčíme a ničíme, lžeme a krademe, bojíme se a přetvařujeme, využíváme a drancujeme, oddělujeme se a trpíme. Za tím vším je strach ze svojí vlastní, zatím neobjevené a láskou neukotvené moci. Je před námi nutný krok ke krásnému přerodu a přiblížení se všem vysoce vyvinutým bytostem ve vesmíru, na které si rádi se svým egocentrizmem hrajeme, kterých se zároveň bojíme a které nám s láskou už po celá desetiletí nabízí pomoc.
Teď je skvělá doba pro pozvednutí a pokrok nejen jednotlivce, ale i celého lidstva na této krásné Zemi. Je zde však i jiný důvod, proč je právě nyní třeba vynaložit větší úsilí. Protože naše planeta, náš svět, který chceme zanechat svým dětem a vnoučatům již nemůže existovat jako dosud. Dosavadní stav není udržitelný, protože nebyl postavený na principech vesmíru a souladu s láskou. Jen se nalaďte na svoji vnitřní pravdu a dovolte si ji prožít. Tak se společně celé lidstvo probudíme. Ten, kdo žije s nejvyšší pravdou sám se sebou, ovlivňuje a navrací všechny ostatní k sobě. Pozvedává je z jejich spánku zapomnění tím, že jim zrcadlí jejich vlastní naděje. Toto je naše příležitost a také pozvání. To je další krok v naší evoluci. A to je také pravým účelem našeho života. Naše Duše vyjadřuje život věčný prostřednictvím rozvoje a vývoje. To je radost a podstata Boha vyjádřeného v každé bytosti. Zvu vás, aby se to stalo naší společnou radostí. Celý život můžeme změnit na základě jednoho vlastního rozhodnutí naslouchat. Naslouchat a následovat cestu svojí Duše a její božský plán plně vyjádřit svým životem.
Přečtení textu ti možná zabralo několik minut, avšak pokud se vědomě přidáš a pozvedajícího energetického léčení a sdílení zúčastníš, pak jeho užitek budeš společně s ostatními sdílet po celý zbytek života. A toho dalšího a dalšího… Jako vyjádření vděčnosti za dary, které ti skrze léčení přijdou přepošli tento odkaz na poselství k probuzení lidstva třem přátelům v tvém okolí. Tím své světlo rozšíříš do světa a celého lidství, které ho tolik potřebuje. Drazí bratři a sestry, vyjděme ze svých ulit strachu do moci naší božské podstaty, roztančeme společně náš nejvyšší sen tohoto života a společně se probuďme. Stvořitel nás v tom s radostí a láskou podpoří.
To všem s láskou přeje Břetislav


Svět a stav tvého těla je svědkem stavu tvojí mysli, je vnějším zobrazením vnitřního stavu.
Svět je jen to, co jsi do něj vložil. Jak myslíš, tak vnímáš. Nesnaž se tedy měnit svět a nemoc, ale rozhodni se změnit své myšlení o světě a svém zdraví. Na co pohlédneš s vizí svojí Božské podstaty, bude uzdravené.
Svět ti stále ukazuje, kolik radosti sis dovolil v sobě spatřit a pro sebe přijmout.
Veškerá moc uzdravovat a dát světu radost spočívá jen v tobě.
Jen se rozhodni probudit se!

.Na láskyplné energetické setkání a sdílení výsledků léčení se těší Svatá trojice a Břetislav Bátěk

Místo a chvíle, kdy je možné dát vše zase do pořádku je naše vlastní mysl a přítomný okamžik. Nezáleží na tom, jak dlouho máme nemoc, negativní vzorce, nefungující vztah, nedostatek financí, nebo se na sebe zlobíme. Se změnou můžeme začít hned dnes, hned teď. Možnosti zlomu jsou vždy jen v současném okamžiku. I ten nejmenší začátek bude mít svůj význam a smysl.
Chvíle možnosti nápravy je možná právě teď!

O mojí práci Doporučuji