Spustit hudbu Vypnout hudbu

Protože je pro mě léčení a učení léčit sebe a svůj život spojeno s velkou láskou a naplněním, je esoterní léčení v mojí léčitelské praxi jeden z hlavních nosných pilířů. Přes studium a praktikování v mnoha směrech a terapiích týkajících se regenerace a harmonizování, jsem po čase došel k přesvědčení a zkušenosti, že energetická léčba je nejen velmi čistá a bezpečná, ale také velice účinná a působí ve více rovinách osobnosti. Léčení se věnuji již 20 let a prostřednictvím práce se světlem a s energií vidím i na sobě, jak mě stále přibližuje k sobě samému, ke skutečné lásce a radosti bytí. Po určité době vlastního studia a práce na sobě jsem také absolvoval cyklus seminářů Esoterního léčení, které se konají v mnoha zemích. Jsem velmi vděčný skvělému učiteli, Ludgeru Schollovi, který v naší zemi esoterní léčení, jako autorizovaný učitel INEH vyučoval. Ludgera jsem si velice vážil pro jeho moudrost, velké srdce, cit a lásku, s kterou ke všem přistupoval.

Mezinárodní síť Esoterního léčení

International Network of Esoteric Healing, neboli INEH, má svůj původ v Anglii, kde se od roku 1965 začala scházet skupina duchovních léčitelů, aby zkoumala význam a působení energetického pole člověka. Tito léčitelé a léčitelky zjišťovali, že když se ruce, při léčení těla léčeného nedotýkají, dosahují hlubších a silnějších účinků a léčivá energie tak může působit v energetickém poli člověka přímo. Později také objevili knihy A.A. Baileyové „Esoterní léčení“ a zjistili, že se v mnohém ve svých poznatcích shodují a jdou ještě hlouběji. V sedmdesátých letech se začaly uskutečňovat první semináře a dnes vyučují učitelé a učitelky INEH v mnoha zemích po celém světě. Každoročně na světové konferenci INEH si vyměňují zkušenosti, začleňují nové návrhy kurzů a společně hledají další cesty rozvoje léčení. To, co spojuje všechny členy sítě, není společné vyznání nějaké víry, ale poznání, že energie lásky léčí.

Komu je léčení určeno

Esoterní léčení, které praktikuji je určeno všem, kteří mají jakkoliv vážné zdravotní problémy, nebo chtějí být zdravější, harmoničtější a také celistvější. Konečně i těm, kteří se chtějí naučit léčit a pomáhat druhým. Esoterní léčení pomáhá nastolit harmonii ve fyzické i v psychických rovinách osobnosti. Přirozeně podporuje proces vnitřního růstu a rozvoje vědomí. Významně posiluje kontakt s duší člověka a probíhá v hlubokém uvolnění a relaxaci. Je určeno dospělým i dětem. Může-li energie nejhlubší podstaty člověka, jeho pravého Já, jeho duše volně proudit všemi energetickými rovinami (tělem, emocemi, myšlením), pak existuje stav psychického i fyzického zdraví.

Jak léčení působí a jak dlouho bude zapotřebí

 

Moje úloha tedy spočívá v podpoře energie duše léčeného a v posílení spojení s tímto vnitřním zdrojem. To má hluboké a dalekosáhlé léčebné a regenerační účinky na celý systém. Při léčení nabízím všeobjímající, bezpodmínečnou lásku, které se léčený otevírá a stává se také pro ni kanálem.
Následně po provedení léčby, která není jediným okamžikem vlastního léčení, dochází v energetickém systému, ve vědomí a v těle klienta ke spouštění samoléčebných procesů organizmu, které v zesílené míře probíhají po dobu několika dnů, až týdnů. Čím je zdravotní problém starší a čím více nemoc vešla do chronického stádia, tím delší čas bude k regeneraci zapotřebí. Počet opakování jednotlivých léčebných seancí je tedy závislé na vážnosti nemoci a také na ochotě a otevřenosti léčeného vlastnímu procesu přijetí zodpovědnosti za sebe.

Co je pro vyléčení důležité

Esoterní léčení pracuje s člověkem celostně, což znamená, že není tak důležitá vlastní nemoc, ale především člověk. A naše zdravotní problémy jsou pak hlasem duše, která poukazuje na jistá pokřivení, či sejití z cesty, pro kterou jsme sem, do fyzické roviny přišli. Informuje nás tedy přes naše tělo, jako nástroj vyjádření se. V tomto světle není nemoc trest, ale naše možnost pochopit a povyrůst. Hlas duše vždy přichází pozvolna a teprve pokud nereagujeme, dochází časem k vystupňování problémů, až k těm velmi vážným, které znamenají zaslepení, nebo přehlížení toho, co je pro náš zdravý a naplněný život skutečně důležité.

Je-li člověk otevřený, dochází-li k uvědomění si příčin problémů a začlenění kroků, které vedou k žádaným změnám v životě a konečně dáme-li tělu potřebné podmínky pro vyléčení, pak není žádná překážka, aby došlo k rychlé regeneraci a konečnému vyléčení nemoci. Odpuštění a přijetí je pro léčeného cestou zpět do síly. Plným přijetím zodpovědnosti za svůj život a svoji nemoc, je člověk plně otevřený pracovat na uvědomění si a odstranění skutečných příčin svojí nemoci, pak má všechny předpoklady pro úspěšnou léčbu. Tak, jako přišla nemoc z ničeho, do ničeho se zase navrátí.

Nezapomínej, že tam, kde nechodí slunce a čerstvý vzduch, tam musí přijít lékař. Zdraví je velké dílo, které vyžaduje naši pozornost, spolutvoření a procítění. Dotýká se všeho, co je kolem nás i v nás.

Co vše je možné léčit

Esoterní léčení nemá ve své podstatě žádná omezení a je vhodné na všechny zdravotní problémy počínaje angínou a konče rakovinou, nebo jakýmkoliv vážnějším stavem těla. Velmi úspěšně léčí alergie, trávicí a kožní problémy, ekzémy, epilepsii, bolesti hlavy, hormonální poruchy, poruchy zraku a sluchu, menstruační problémy, nádory a různá ochrnutí, problémy s páteří, pohlavním ústrojím, dětské nemoci, nespavost, poruchy srdce a krevního oběhu a další dlouhou řadu problémů. Jediné, na co nemá dosah je neochota ke změně a smrt. I když i zde je poléčení světlem přínosné. Je rovněž velmi dobré na psychické stavy vyčerpanosti, deprese, vztahové problémy nebo životní krize. Dokonce, jak jsem už zmínil, velkou pomocí může být pro umírající a také při porodu, kde svými vibracemi lásky dokáže vytvořit láskyplnou atmosféru pro přechod v obou směrech.

Platí zde důležité pravidlo. Léčivé světlo bezpodmínečné lásky se pouze nabízí a nevnucuje. Každý jednotlivý organizmus si pak bere jen tolik světla, kolik dokáže přijmout a jak je pro něj skutečně dobré. I když slovo nevyléčitelný děsí mnoho lidí, ve skutečnosti znamená pouze to, že konkrétní postižení není možné vyřešit jen vnějšími metodami, ale že je nutné jít dovnitř. Tam je opravdu téměř vše možné. Nesetkáváme se s nevyléčitelnými nemocemi, ale s nevyléčitelným člověkem. Nevyléčitelné nemoci nejsou.

To ovšem nevylučuje důležitost terapií působících více na fyzické úrovně člověka. Jestliže dojde k uvědomění si příčin zdravotního problému na duševní úrovni, ke kterým každého klienta vedu, energetická rovina je prostřednictvím esoterního léčení zharmonizovaná a přesto potíže setrvávají, pak je nutné se podívat na přetrvávající příčiny na fyzické úrovni. Myslím tím zatížení fyzického těla nežádoucími organizmy, které již posloužili duši k narovnání životních postojů a už mohou odejít. Na úrovni parazitárních zatížení (plísně, viry a bakterie, červi) je pak někdy nutné k jejich odstranění použít více fyzičtější techniky. Frekvenční terapie je v tomto smyslu naprosto geniální fyzikální a pro tělo čistá metoda. Je oproštěná od jakýchkoliv vedlejších a nežádoucích účinků na naše zdraví. Protože její dosah a schopnosti jsou v porovnání s jinými nesrovnatelné, jsem jedním z mnoha praktikujících, kteří ji úspěšně ve svojí praxi využívají.
Protože si frekvenční terapie z tohoto hlediska zaslouží obsáhlejší pohled, podrobněji se o ní rozepisuji v nabídce základního menu v kapitole Frekvenční terapie. Vřele doporučuji prostudovat. Budete patrně jako většina lidí překvapeni a také nadšeni možnostmi, které se v léčení nabízí a přesto se z nějakého důvodu nepoužívají. 

Jak esoterní léčení probíhá, kolik času potřebujete

Energetické léčeníStruktura každého jednoho léčení je rozdělena na dvě části. V první části je mojí úlohou správná diagnostika na základě komunikace s duší příchozího. Následuje proces vysvětlení důvodu vzniku a projevu nemoci tak, aby došlo k uvědomění si souvislostí ve vědomí a srdci léčeného. Nabídnu možnosti léčby, poukážu na kroky, které je třeba pro vyléčení začlenit. I v této části je nesmírně důležité srdce a jeho bezpodmínečná láska, která pomáhá skutečně vidět a cítit souvislosti.
Druhá část je věnovaná vlastní energetické léčbě. Léčený zaujme polohu v leže na zádech a dovolí si plně se odevzdat a otevřít se bezpodmínečné lásce a světlu. Poloha v sedu je také možná. Po mém hlubokém naladění se a s prosbou o pomoc nabízím lásku a světlo. Intuitivně jsem přesně veden nabízet a směrovat světlo takovým způsobem a postupem na taková místa, kde je to nejvíce důležité pro vyléčení. Energetická léčba trvá zpravidla asi třicet až čtyřicet minut. Zpravidla je bezdotyková, někdy je dobré a přínosné pro léčení na éterické a fyzické úrovni přiložit v druhé části léčení ruky na postižená místa. Ruky přikládám jen se souhlasem léčeného a na předem dohodnutá místa. Citlivé partie těla léčím vždy bez doteku. Léčení probíhá v hluboké relaxaci, do které léčeného v úvodu léčení citlivě uvedu. Na konci léčení zase pomohu zvědomit se plně v těle a sdělím v tomto příhodném naladění také pozitivní afirmaci pro konkrétní situaci a člověka. Léčení probíhá v doprovodu velmi harmonické léčivé hudby, vybrané pro tento jedinečný okamžik.

Celkový minimální čas pro jednu terapii je 90 min. V praxi využívá většina klientů 120 až 150 min. dle vlastní potřeby. Léčení i celé sezení je vždy nádherným zážitkem hlubokého zvnitřnění a blaženosti.

Kde léčení provádím a kolik zaplatíte

Prostor pro léčeníVšechny léčebné terapie provádím na mojí adrese, viz kontakty. Mám pro ně vyčleněn speciální prostor, který je určen pouze k tomuto účelu a má tak vytvořenou potřebnou energii a vibrace. Pro domluvu termínu individuálního sezení použijte prosím můj mail, nebo telefon. Stačí SMS, kde uvedete důvod návštěvy, své celé jméno a datum narození. Obratem vám nabídnu termín. Ceník všech typů léčebných terapií je stejný a následující. Výjimkou je pouze numerologický rozbor osobnosti a cesty duše, jehož cenu najdete v rubrice numerologie. Všechna léčení a terapie Vám nabízím s láskou a přáním podělit se o své zkušenosti na naší životní cestě. Protože to pro mě nejdůležitější, co do terapií vkládám, je můj vlastní čas, je cena přímo úměrná vynaloženému času. Pro člena rodiny, nebo své přátele je možné využít dárkovou poukázku na Energetické léčení a harmonizaci. Je dobré vědět předem, že si obdarovaný člověk energetické léčení přeje a je mu otevřený. Pak bude mít z něho jistě také velký užitek.

Ceník

Energetické léčení a ostatní druhy terapií (1 hod.) –  700 Kč
Energetické léčení, harmonizace a podpora na dálku (40 min.) –  400 Kč
Za zrušení domluveného termínu později než 24 hodin předem si účtuji storno poplatek 800 Kč

   

Místo a chvíle, kdy je možné dát vše zase do pořádku je naše vlastní mysl a přítomný okamžik. Nezáleží na tom, jak dlouho máme nemoc, negativní vzorce, nefungující vztah, nedostatek financí, nebo pociťujeme k sobě nenávist. Se změnou můžeme začít hned dnes, hned teď. Chvíle možnosti zlomu je vždy jen v současném okamžiku. I ten nejmenší začátek bude mít svůj význam a smysl. Chvíle možnosti nápravy je teď!

 

 

 

O mojí práci Doporučuji