Spustit hudbu Vypnout hudbu

Protože je pro mě léčení a předávání učení uzdravovat sebe a svůj život spojeno s velkou láskou, radostí a naplněním, je energetické léčení a Božské vedení v mojí léčitelské praxi jeden z důležitých nosných pilířů. Přes studium a praktikování v mnoha směrech, systémech a terapiích týkajících se regenerace a léčení, jsem po čase došel k přesvědčení a zkušenosti, že energetická léčba je nejen velmi čistá a bezpečná, ale také velice účinná a působí ve více rovinách osobnosti. Léčení se věnuji více než 30 let a prostřednictvím práce se světlem a s energií vidím i na sobě, jak mě stále přibližuje k sobě samému, k poznání svojí Božské podstaty, ke skutečné lásce a radosti bytí. Po určité době vlastního studia a intenzivní práce na sobě jsem mimo jiné absolvoval cyklus seminářů Esoterního léčení, které se konají v mnoha zemích. Jsem velmi vděčný skvělému učiteli, Ludgeru Schollovi, který v naší zemi esoterní léčení, jako autorizovaný učitel INEH vyučoval. Ludgera jsem si velice vážil pro jeho moudrost, oduševnělost, velké srdce a lásku, s kterou ke všem lidem přistupoval.

Mezinárodní síť původně Esoterního léčení

International Network of Esoteric Healing, neboli INEH, má svůj původ v Anglii, kde se od roku 1965 začala scházet skupina duchovních léčitelů, aby zkoumala význam a působení energetického pole člověka.

Tito léčitelé a léčitelky mimo jiné zjišťovali, že když se ruce, při léčení těla léčeného nedotýkají, dosahují hlubších a silnějších účinků a léčivá energie tak může působit v energetickém poli člověka přímo. Později také objevili knihy A.A. Baileyové „Esoterní léčení“ a zjistili, že se v mnohém ve svých poznatcích shodují a jdou ještě hlouběji. V sedmdesátých letech se začaly uskutečňovat první semináře a dnes vyučují učitelé a učitelky INEH v mnoha zemích po celém světě. Každoročně na světové konferenci INEH si vyměňují zkušenosti, začleňují nové návrhy kurzů a společně hledají další cesty rozvoje léčení. To, co spojuje všechny členy sítě, není společné vyznání nějaké víry, ale poznání, že energie Božské lásky léčí.

Komu je léčení určeno

Energetické léčení, které nabízím je určeno všem, kteří mají jakkoliv vážné zdravotní problémy, nebo chtějí být jen zdravější, harmoničtější a také celistvější. Konečně i těm, kteří se chtějí naučit uzdravovat nejen sebe, ale také pomáhat na cestě k lásce druhým. Esoterní léčení pomáhá nastolit harmonii ve fyzické i v psychických rovinách osobnosti. Přirozeně podporuje proces vnitřního růstu a rozvoje vědomí. Významně posiluje kontakt s duší člověka a probíhá v hlubokém uvolnění a relaxaci. Je určeno dospělým i dětem. Může-li energie nejhlubší podstaty člověka, jeho pravého Já, jeho duše volně proudit všemi energetickými rovinami (tělem, emocemi, myšlením), pak existuje stav psychického i fyzického zdraví. V tomto procesu upřímné snahy ukazovat cestu hledajícím se stávám pozorovatelem svého vlastního procesu přerodu z egoistické snahy léčit v nástroj Boží, který se nechává vést Duchem svatým k vlastní celistvosti, která v kontaktu s druhými bytostmi přirozeně uzdravuje. A to je také láskyplnou Boží vůlí. Rozšiřováním lásky se rozvzpomenout, uzdravit celé lidství a znovuprožívat Boží království.

Jak léčení působí a kolik času je zapotřebí….

Moje úloha tedy spočívá v podpoře energie duše léčeného a v posílení spojení s tímto vnitřním zdrojem. To má hluboké a dalekosáhlé léčebné a regenerační účinky na celý systém. Při léčení nabízím pod vedením Ducha svatého všeobjímající, bezpodmínečnou lásku, které se léčený otevírá a stává se také pro ni kanálem, který dotyčnému umožní vstoupi do procezu uzdravování.
Následně po provedení léčby, která není jediným okamžikem vlastního léčení, dochází v energetickém systému, ve vědomí a v celém těle klienta ke spouštění samoléčebných procesů organizmu, které v zesílené míře probíhají po dobu několika dnů, až týdnů. Čím je zdravotní problém starší a čím více nemoc vešla do chronického stádia, tím zpravidla delší čas bude k regeneraci zapotřebí. Zázrak uzdravení není omezen časem ani stupněm obtížnosti, ale schopností dotyčné mysli bytosti, rozhodnout se a nechat se vést láskou. Počet opakování jednotlivých léčebných seancí je tedy závislé na vážnosti nemoci a také na ochotě a otevřenosti léčeného vlastnímu procesu přijetí světla a zodpovědnosti za sebe.

Co je pro vyléčení důležité

Energetické léčení pracuje s člověkem celostně, což znamená, že není tak důležitá vlastní nemoc, ale především konkrétní člověk a jeho životní postoje. A naše zdravotní problémy jsou pak hlasem duše, která poukazuje na jistá pokřivení, či sejití z cesty, pro kterou jsme sem, do fyzické roviny přišli. Informuje nás tedy přes naše fyzické tělo, které je naším nástrojem komunikace a vyjádření duše. V tomto světle není nemoc trest, ale naše možnost porozumět sobě, změnit postoje, které brání lásce a povyrůst do radostného prožívání. Hlas duše vždy přichází pozvolna a teprve pokud nereagujeme, dochází časem k vystupňování problémů, až k těm velmi vážným, které znamenají zaslepení, neochotu, nebo přehlížení toho, co je pro náš zdravý a naplněný život skutečně důležité a dobré.

Jednoduše řečeno všechny naše zdravotní problémy jsou způsobeny naší egoistickou částí mysli, která ve svojí zmatenosti vede člověka k identifikaci se s tělem. Tím přebírá naše mysl vládu nad tělem, které stvořil Bůh a přímo ovlivňuje jeho stav. Míra ovládnuté mysli egem pak stanoví míru utrpení  a nemocnosti těla, které se bez lásky jen těžko uzdravuje. Je-li člověk lásce otevřený, dochází-li k uvědomění si příčin problémů a začlenění kroků, které vedou k žádaným změnám v životě a konečně dáme-li tělu potřebné podmínky pro vyléčení, pak není žádná překážka, aby došlo k rychlé regeneraci a konečnému vyléčení nemoci. Odpuštění a přijetí je pro léčeného cestou zpět do síly. Plným přijetím zodpovědnosti za svůj život a svoji nemoc, je člověk plně otevřený pracovat na uvědomění si a odstranění skutečných příčin svojí nemoci, pak má všechny předpoklady pro úspěšnou léčbu. Tak, jako přišla nemoc z ničeho, do ničeho se zase navrátí. Nezapomínej, že tam, kde nechodí láska, slunce a čerstvý vzduch, tam musí přijít lékař. Zdraví je velké dílo a dar, který vyžaduje naši účast a pozornost, spolutvoření a procítění. Dotýká se našich myšlenek, emocí a postojů, dotýká se všeho, co je v nás i mimo nás.

Co vše je možné léčit

Energetické léčení nemá ve své podstatě žádná omezení a je vhodné na všechny zdravotní problémy počínaje angínou a konče rakovinou. Jak jsem již zmínil, je tomu tak proto, že nepracuje s nemocí, ale navrací do původního Božského uspořádání a používání svojí Božské mysli, která se odklonila od lásky. Je vhodné na jakoukoli disharmonii či vážnější stav těla, mysli, či psychiky. Velmi úspěšně léčí alergie, trávicí a kožní problémy, ekzémy, epilepsii, bolesti hlavy, hormonální poruchy, poruchy zraku a sluchu, menstruační problémy, nádory a různá ochrnutí, problémy s páteří a nervovým systémem, pohlavním ústrojím, dětské nemoci, nespavost, poruchy srdce a krevního oběhu a další dlouhou řadu problémů. Jediné, co energetické léčení změnit nemůže je neochotu ke změně a smrt. I když i zde je poléčení světlem přínosné. Je rovněž velmi dobré na psychické stavy, strachu vyčerpanosti, deprese, vztahové problémy nebo životní krize. Dokonce, jak jsem už zmínil, velkou pomocí může být pro umírající a také při porodu, kde svými vibracemi lásky dokáže vytvořit láskyplnou a podporující atmosféru pro přechod v obou směrech.
Platí zde důležité pravidlo. Léčivé světlo bezpodmínečné lásky se pouze nabízí a nevnucuje. Každý jednotlivý organizmus a mysl přijímá jen tolik světla, kolik chce a dokáže přijmout a jak je pro něj skutečně dobré. I když slovo nevyléčitelný děsí mnoho lidí, ve skutečnosti znamená pouze to, že konkrétní postižení není možné vyřešit jen vnějšími metodami, ale že je nutné jít dovnitř. Tam je opravdu téměř vše možné. Nesetkáváme se s nevyléčitelnými nemocemi, ale s nevyléčitelným člověkem. Nevyléčitelné nemoci nejsou. Znovuobnovením komunikace se svým Božstvím je branou k zázrakům uzdravení, které jsou jen přirozeným stavem naší duchovní podstaty.
To ovšem nevylučuje důležitost terapií působících více na fyzické úrovně člověka. Jestliže dojde k uvědomění si příčin zdravotního problému na duševní úrovni, ke kterým každého klienta vedu, energetická rovina je prostřednictvím esoterního léčení zharmonizovaná a přesto potíže setrvávají, pak je nutné se podívat na přetrvávající příčiny na fyzické úrovni. Myslím tím zatížení fyzického těla nežádoucími organizmy, které již posloužili duši k narovnání životních postojů a už mohou odejít. Na úrovni parazitárních zatížení (plísně, viry, bakterie, parazité) je pak někdy nutné k jejich odstranění použít více fyzičtější techniky. Frekvenční terapie je v tomto smyslu velmi prospěšná a pro tělo čistá metoda. Je oproštěná od jakýchkoliv vedlejších a nežádoucích účinků na naše zdraví. Neboť její dosah a schopnosti jsou v porovnání s jinými možnostmi nesrovnatelné, sám ji rád ve svojí praxi využívám. Protože si frekvenční terapie zaslouží obsáhlejší pohled, podrobněji se o ní rozepisuji v nabídce základního menu v kapitole Frekvenční terapie. Vřele doporučuji prostudovat a seznámit se. Budete patrně jako většina lidí překvapeni a také nadšeni možnostmi a účinností které nabízí. 

Jak energetické léčení probíhá, kolik času potřebujete

Energetické léčeníStruktura dvouhodinové terapie s léčením je rozdělena na tři části. V první části je mojí úlohou správná diagnostika na základě komunikace s duší pod vedením Ducha svatého. Následuje proces vysvětlení důvodu vzniku a projevu nemoci tak, aby došlo k uvědomění si souvislostí ve vědomí a srdci léčeného. Nabídnu možnosti léčby, poukážu na kroky, které je třeba pro vyléčení začlenit. I v této části je nesmírně důležité srdce a jeho bezpodmínečná láska, která pomáhá skutečně vidět a cítit souvislosti.
Třetí část je věnovaná vlastní energetické léčbě. Léčený zaujme polohu v leže na zádech a dovolí si plně se odevzdat a otevřít se bezpodmínečné lásce a světlu. Poloha v sedě je také možná. Po krátkém uvedení léčeného do relaxovaného stavu a otevření se lásce žádám Boha o pomoc a jako jeho nástroj nabízím lásku a světlo. Intuitivně jsem přesně veden nabízet a směrovat světlo tam, kde je to nejvíce důležité pro vyléčení. Souběžně dochází na úrovni mysli léčeného k prosvětlování temných stránek láskou. Vlastní energetická léčba trvá třicet až čtyřicet minut. Zpravidla je bezdotyková, někdy je dobré a přínosné pro léčení na éterické a fyzické úrovni přiložit v druhé části léčení ruky na postižená místa. Ruky přikládám jen se souhlasem léčeného a citlivé partie těla léčím vždy bez doteku. Léčení probíhá v hluboké relaxaci, do které léčeného v úvodu léčení citlivě uvedu. Na konci léčení zase pomohu zvědomit se plně v těle a sdělím v tomto příhodném naladění také pozitivní afirmaci pro konkrétní situaci a člověka. Léčení probíhá v doprovodu velmi harmonické léčivé hudby, vybrané pro tento jedinečný okamžik a danou osobu.
Všechny moje terapie mám rozvrženy do času 120 minut trvání, které se mi dlouhodobě osvědčili jako ideální. V případě nutnosti je možná individuální domluva k přizpůsobení času terapie dle potřeb klienta. V praxi využívá většina mých klientů na terapii času 120 až 150 minut. Léčení i celé společné sezení je vždy nádherným zážitkem hlubokého zvnitřnění a sdílení lásky v propojení se sebou a svojí Božskou podstatou. Okamžikem bytí tady a teď v srdci, jeho lásce a míru.

Kde léčení provádím a kolik zaplatíte

Prostor pro léčeníVšechny léčebné terapie provádím na mojí adrese, viz kontakty. Mám pro ně vyčleněn speciální prostor, který je určen pouze k tomuto účelu a má tak vytvořenou potřebnou energii a vibrace. Pro domluvu termínu individuálního sezení zavolejte na můj telefon mezi 16-17 hod, případně použijte můj mail. Pokud použijete SMS, nezapomeňte uvést důvod návštěvy, své celé jméno a datum narození. Obratem vám nabídnu termín terapie. Ceník všech typů léčebných terapií najdete v ceníku služeb. Všechna léčení a terapie Vám nabízím s láskou a přáním podělit se o své zkušenosti na naší životní cestě. Protože to, pro mě nejdůležitější, co do terapií vkládám, je můj vlastní čas, je cena přímo úměrná vynaloženému času. Pro člena rodiny, nebo své přátele je možné využít dárkovou poukázku na Energetické léčení a harmonizaci. Energetické léčení je možné posílat také na dálku do vašeho domova. Je to stále častěji, zvláště v poslední době využívaná služba s výbornými výsledky. Vzdálenost zde nerozhoduje, neboť energie světla a lásky proudí skrze duchovní těla. Je však dobré ponechat svobodu volby a zjistit předem, zda si konkrétní obdarovávaný člověk energetické léčení vůbec přeje a je mu opravdu otevřený. Pak bude mít dotyčný z něho jistě také velký užitek a bude pro něj přínosné.

Informace k energetickému léčení na dálku

Princip léčení, jeho dosah a možnosti
Pokud není akutně nutné pracovat na fyzické úrovni těla, nebo člověk nemá pro větší vzdálenost možnost osobní návštěvy, pak energetické léčení na dálku je ideální varianta, která pracuje souběžně na všech úrovních bytosti. Je vhodné pro všechny zdravotní problémy a věkové kategorie. Zvláště ho milují děti, které ještě nejsou mentálními vzorci svázané, nebo naši zvířecí mazlíčci u kterých jsou často rychlé pozitivní výsledky i tam, kde už vše ostatní snažení selhalo. V napojení se svým duchovním tělem vejdu do kontaktu s vaším energetickým systémem a duchovní podstatou. Přizvu anděla léčení, který se mnou spolupracuje, a s prosbou k Bohu žádám Ducha svatého o vedení léčení pro konkrétní bytost. Stávám se tak prostředníkem Božské láskyplné energie, kterou nabízím vašemu systému tam, kde je to nejvíce potřebné a léčivé.
Léčení pracuje od prosvětlení příčiny z duchovní úrovně přes jemně-hmotná těla do úrovní čaker, žláz a konečně orgánů fyzického těla. Tím dochází k prosvětlení a léčení na úrovni vědomí, harmonizaci na úrovni energetické a následně k eliminaci patologií a k posílení a odeznění projevů na tělesné úrovni. Stávám se nástrojem nejvyššího k vašemu léčení tak, jak je pro vás nejlepší. To je velmi jednoduchý popis aktu léčení, kterému není nutné rozumět, stačí se mu jen otevřít, cítit svým srdcem a pozorovat výsledky na svém těle a v životě. Proto jen naslouchejte a v důvěře se otevřete Božskému světlu léčení. Energetické léčení je schopné pomoci nejen z fyziologickými problémy bez rozdílu závažnosti, ale také s energetickými, mentálními, psychickými či emocionálně citovými disharmoniemi.
Doba působení léčení a doporučený počet opakování
Energetické léčení a jeho přenastavení s vámi bude ještě asi tři týdny po terapii pracovat a působit. Proto dělám rozestupy mezi léčeními, pokud je dobré je opakovat vícekrát. Vhodný počet opakování záleží na mnoha faktorech. Pokud se potýkáte s nějakým akutním problémem trvajícím řádově několik dnů, pak postačí zpravidla jedno léčení. Pokud jsou však vaše problémy dlouhodobějšího rázu, tedy již chronické, pak bude zapotřebí více, zpravidla tři léčení v návaznosti za sebou. Na základě vašich příznaků, doby jejich trvání a stavu organizmu vám vhodný počet léčení doporučím. Energetické léčení je schopné harmonizovat vícero zdravotních problémů souběžně, neboť nepracuje s diagnózami a nemocemi, ale s bytostí a jeho všemi systémy. Tedy s fyzickým tělem a jeho energetikou, mentální, emocionální, citovou psychickou úrovní a konečně duchovním vědomím bytosti. Znamení to, že pracuje a léčí bytost celostně. Tuto schopnost má pouze Božská láska, jejímž prostředníkem se při léčení stávám. Opravdu dlouho jsem v učení nejvyššího pro rozvíjení schopnosti léčení a moudré pomoci k pozvednutí lidského společenství do lásky. V tom je můj životní smysl, radost a naplnění.
Pokyny k vlastnímu léčení
Deset minut před započetím domluveného času léčení si vypněte rušivé zdroje jako Wifi či mobil, zapalte svíčku a lehněte si do klidu na bezpečné místo, kde nebudete nikým a ničím rušeni. Položte se na záda, ruce podél těla a chodidla do vzdálenosti vašich kyčlí. Přikryjte se teplou dekou, pokud by vám bylo chladno. Vědomě se uvolněte, jen dovolte celému tělu, aby se uvolnilo. Dovolte svému dechu, aby se mohl přirozeně prohloubit a zpomalit. Nijak ho nemanipulujte, jen mu dovolte, ať vás vede do hlubokého klidu. Zaměřte svoji pozornost do srdce a představte si, že září láskou, že vyzařuje soucit nebo vděčnost. Vyberte si jednu, nebo všechny z těchto tří kvalit srdce, které ho otvírají. A v tomto uvolněném a otevřeném stavu se vědomě otevřete léčení. Takto minimálně 50 minut relaxujete. Pokud provedete všechny doporučené kroky až po otevření se, které násobí sílu léčení, pak nevadí, když usnete léčivým spánkem.
Nezapomínejte, že vaše důvěra, míra uvolnění, otevření se léčení a upřímná prosba ovlivňuje míru přijatého léčení. V okamžiku odeslání léčení vám potvrdím jeho provedení prostřednictvím SMS, na kterou nemusíte hned odpovídat. Snažte se i po ukončení léčení zůstat s vděčností a poděkováním v srdci a harmonickém naladění. Buďte tvůrcem svého zdravého a naplněného života.
Pokyny k platbě a co budu potřebovat
Pokud máte upřímný zájem, léčení na dálku vám rád pošlu. Jedno léčení na dálku je za 500 Kč a trvá 45 minut. Zpravidla ho provádím večer v 19 hodin. Podle domluveného a zvoleného počtu léčení mi zaplatíte částku na účet číslo: 2300701019/2010. Po obdržení platby se vám ozvu a domluvíme si konkrétní termíny a časy léčení. K léčení na dálku budu nutně potřebovat vaše celé jméno, datum narození, telefon a jednou větou vyjádření vaše problémy, či diagnózu, které budeme léčit. Tolik informace o léčení na dálku, které velkou většinu lidí překvapí svojí láskyplnou silou a účinností. Vždyť Božská láska, která je naší podstatou, nemá žádné hranice a omezení. Právě ona je tou branou k zázrakům.


Doporučuji – každý měsíc v pohodlí vašeho domova

Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí a Břetislavem Báťkem

Jste zváni do energetického prostoru intenzivních uzdravujících setkání se svojí Božskou láskyplnou podstatou, v bezpečném místě vašeho domova. Chcete uzdravit svoji mysl, své tělo, partnerský vztah, psychiku, nebo snad celý život? Chcete jít radostným životem v míru, hojnosti a v důvěře ve svoji duchovní moc a sílu? Pomohu vám rozpustit strachy, iluze a zaslepení mysli, které vás oddělují od lásky a způsobují utrpení a bolest, nemoc a smrt. Vejděte do léčivého ticha svojí podstaty bytí v propojení a sjednocení ve světle lásky našeho Otce.  Více informací o energetickém léčení, registraci a platbě zde.


Reference – napsali o mně a mojí práci
.


Ceník

Energetické léčení a ostatní druhy osobních terapií (1 hod.) –  800 Kč
Energetické léčení, harmonizace a podpora na dálku (45 min.) –  500 Kč
Za zrušení domluveného termínu později než 24 hodin předem, účtuji storno poplatek 500 Kč


Místo a chvíle, kdy je možné dát vše zase do pořádku je naše vlastní mysl a přítomný okamžik. Nezáleží na tom, jak dlouho máme nemoc, negativní vzorce, nefungující vztah, nedostatek financí, nebo se na sebe zlobíme. Se změnou můžeme začít hned dnes, hned teď. Možnosti zlomu jsou vždy jen v současném okamžiku. I ten nejmenší začátek bude mít svůj význam a smysl.
Chvíle možnosti nápravy je možná právě teď!

O mojí práci Doporučuji