Spustit hudbu Vypnout hudbu

Protože je pro mě léčení a předávání učení uzdravovat sebe a svůj život spojeno s velkou láskou, radostí a naplněním, je energetické léčení a Božské vedení v mojí léčitelské praxi jeden z důležitých nosných pilířů. Přes studium a praktikování v mnoha směrech, systémech a terapiích týkajících se regenerace a léčení, jsem po čase došel k přesvědčení a zkušenosti, že energetická léčba je nejen velmi čistá a bezpečná, ale také velice účinná a působí ve více rovinách osobnosti. Léčení se věnuji více než 30 let a prostřednictvím práce se světlem a s energií vidím i na sobě, jak mě stále přibližuje k sobě samému, k poznání svojí Božské podstaty, ke skutečné lásce a radosti bytí. Po určité době vlastního studia a intenzivní práce na sobě jsem mimo jiné absolvoval cyklus seminářů Esoterního léčení, které se konají v mnoha zemích. Jsem velmi vděčný skvělému učiteli, Ludgeru Schollovi, který v naší zemi esoterní léčení, jako autorizovaný učitel INEH vyučoval. Ludgera jsem si velice vážil pro jeho moudrost, oduševnělost, velké srdce a lásku, s kterou ke všem lidem přistupoval.

Mezinárodní síť původně Esoterního léčení

International Network of Esoteric Healing, neboli INEH, má svůj původ v Anglii, kde se od roku 1965 začala scházet skupina duchovních léčitelů, aby zkoumala význam a působení energetického pole člověka.

Tito léčitelé a léčitelky mimo jiné zjišťovali, že když se ruce, při léčení těla léčeného nedotýkají, dosahují hlubších a silnějších účinků a léčivá energie tak může působit v energetickém poli člověka přímo. Později také objevili knihy A.A. Baileyové „Esoterní léčení“ a zjistili, že se v mnohém ve svých poznatcích shodují a jdou ještě hlouběji. V sedmdesátých letech se začaly uskutečňovat první semináře a dnes vyučují učitelé a učitelky INEH v mnoha zemích po celém světě. Každoročně na světové konferenci INEH si vyměňují zkušenosti, začleňují nové návrhy kurzů a společně hledají další cesty rozvoje léčení. To, co spojuje všechny členy sítě, není společné vyznání nějaké víry, ale poznání, že energie Božské lásky léčí.

Komu je léčení určeno

Energetické léčení, které nabízím je určeno všem, kteří mají jakkoliv vážné zdravotní problémy, nebo chtějí být jen zdravější, harmoničtější a také celistvější. Konečně i těm, kteří se chtějí naučit uzdravovat nejen sebe, ale také pomáhat na cestě k lásce druhým. Esoterní léčení pomáhá nastolit harmonii ve fyzické i v psychických rovinách osobnosti. Přirozeně podporuje proces vnitřního růstu a rozvoje vědomí. Významně posiluje kontakt s duší člověka a probíhá v hlubokém uvolnění a relaxaci. Je určeno dospělým i dětem. Může-li energie nejhlubší podstaty člověka, jeho pravého Já, jeho duše volně proudit všemi energetickými rovinami (tělem, emocemi, myšlením), pak existuje stav psychického i fyzického zdraví. V tomto procesu upřímné snahy ukazovat cestu hledajícím se stávám pozorovatelem svého vlastního procesu přerodu z egoistické snahy léčit v nástroj Boží, který se nechává vést Duchem svatým k vlastní celistvosti, která v kontaktu s druhými bytostmi přirozeně uzdravuje. A to je také láskyplnou Boží vůlí. Rozšiřováním lásky se rozvzpomenout, uzdravit celé lidství a znovuprožívat Boží království.

Jak léčení působí a kolik času je zapotřebí….

Moje úloha tedy spočívá v podpoře energie duše léčeného a v posílení spojení s tímto vnitřním zdrojem. To má hluboké a dalekosáhlé léčebné a regenerační účinky na celý systém. Při léčení nabízím pod vedením Ducha svatého všeobjímající, bezpodmínečnou lásku, které se léčený otevírá a stává se také pro ni kanálem, který dotyčnému umožní vstoupi do procezu uzdravování.
Následně po provedení léčby, která není jediným okamžikem vlastního léčení, dochází v energetickém systému, ve vědomí a v celém těle klienta ke spouštění samoléčebných procesů organizmu, které v zesílené míře probíhají po dobu několika dnů, až týdnů. Čím je zdravotní problém starší a čím více nemoc vešla do chronického stádia, tím zpravidla delší čas bude k regeneraci zapotřebí. Zázrak uzdravení není omezen časem ani stupněm obtížnosti, ale schopností dotyčné mysli bytosti, rozhodnout se a nechat se vést láskou. Počet opakování jednotlivých léčebných seancí je tedy závislé na vážnosti nemoci a také na ochotě a otevřenosti léčeného vlastnímu procesu přijetí světla a zodpovědnosti za sebe.

Co je pro vyléčení důležité

Energetické léčení pracuje s člověkem celostně, což znamená, že není tak důležitá vlastní nemoc, ale především konkrétní člověk a jeho životní postoje. A naše zdravotní problémy jsou pak hlasem duše, která poukazuje na jistá pokřivení, či sejití z cesty, pro kterou jsme sem, do fyzické roviny přišli. Informuje nás tedy přes naše fyzické tělo, které je naším nástrojem komunikace a vyjádření duše. V tomto světle není nemoc trest, ale naše možnost porozumět sobě, změnit postoje, které brání lásce a povyrůst do radostného prožívání. Hlas duše vždy přichází pozvolna a teprve pokud nereagujeme, dochází časem k vystupňování problémů, až k těm velmi vážným, které znamenají zaslepení, neochotu, nebo přehlížení toho, co je pro náš zdravý a naplněný život skutečně důležité a dobré.

Jednoduše řečeno všechny naše zdravotní problémy jsou způsobeny naší egoistickou částí mysli, která ve svojí zmatenosti vede člověka k identifikaci se s tělem. Tím přebírá naše mysl vládu nad tělem, které stvořil Bůh a přímo ovlivňuje jeho stav. Míra ovládnuté mysli egem pak stanoví míru utrpení  a nemocnosti těla, které se bez lásky jen těžko uzdravuje. Je-li člověk lásce otevřený, dochází-li k uvědomění si příčin problémů a začlenění kroků, které vedou k žádaným změnám v životě a konečně dáme-li tělu potřebné podmínky pro vyléčení, pak není žádná překážka, aby došlo k rychlé regeneraci a konečnému vyléčení nemoci. Odpuštění a přijetí je pro léčeného cestou zpět do síly. Plným přijetím zodpovědnosti za svůj život a svoji nemoc, je člověk plně otevřený pracovat na uvědomění si a odstranění skutečných příčin svojí nemoci, pak má všechny předpoklady pro úspěšnou léčbu. Tak, jako přišla nemoc z ničeho, do ničeho se zase navrátí. Nezapomínej, že tam, kde nechodí láska, slunce a čerstvý vzduch, tam musí přijít lékař. Zdraví je velké dílo a dar, který vyžaduje naši účast a pozornost, spolutvoření a procítění. Dotýká se našich myšlenek, emocí a postojů, dotýká se všeho, co je v nás i mimo nás.

Co vše je možné léčit

Energetické léčení nemá ve své podstatě žádná omezení a je vhodné na všechny zdravotní problémy počínaje angínou a konče rakovinou. Jak jsem již zmínil, je tomu tak proto, že nepracuje s nemocí, ale navrací do původního Božského uspořádání a používání svojí Božské mysli, která se odklonila od lásky. Je vhodné na jakoukoli disharmonii či vážnější stav těla, mysli, či psychiky. Velmi úspěšně léčí alergie, trávicí a kožní problémy, ekzémy, epilepsii, bolesti hlavy, hormonální poruchy, poruchy zraku a sluchu, menstruační problémy, nádory a různá ochrnutí, problémy s páteří a nervovým systémem, pohlavním ústrojím, dětské nemoci, nespavost, poruchy srdce a krevního oběhu a další dlouhou řadu problémů. Jediné, co energetické léčení změnit nemůže je neochotu ke změně a smrt. I když i zde je poléčení světlem přínosné. Je rovněž velmi dobré na psychické stavy, strachu vyčerpanosti, deprese, vztahové problémy nebo životní krize. Dokonce, jak jsem už zmínil, velkou pomocí může být pro umírající a také při porodu, kde svými vibracemi lásky dokáže vytvořit láskyplnou a podporující atmosféru pro přechod v obou směrech.
Platí zde důležité pravidlo. Léčivé světlo bezpodmínečné lásky se pouze nabízí a nevnucuje. Každý jednotlivý organizmus a mysl přijímá jen tolik světla, kolik chce a dokáže přijmout a jak je pro něj skutečně dobré. I když slovo nevyléčitelný děsí mnoho lidí, ve skutečnosti znamená pouze to, že konkrétní postižení není možné vyřešit jen vnějšími metodami, ale že je nutné jít dovnitř. Tam je opravdu téměř vše možné. Nesetkáváme se s nevyléčitelnými nemocemi, ale s nevyléčitelným člověkem. Nevyléčitelné nemoci nejsou. Znovuobnovením komunikace se svým Božstvím je branou k zázrakům uzdravení, které jsou jen přirozeným stavem naší duchovní podstaty.
To ovšem nevylučuje důležitost terapií působících více na fyzické úrovně člověka. Jestliže dojde k uvědomění si příčin zdravotního problému na duševní úrovni, ke kterým každého klienta vedu, energetická rovina je prostřednictvím esoterního léčení zharmonizovaná a přesto potíže setrvávají, pak je nutné se podívat na přetrvávající příčiny na fyzické úrovni. Myslím tím zatížení fyzického těla nežádoucími organizmy, které již posloužili duši k narovnání životních postojů a už mohou odejít. Na úrovni parazitárních zatížení (plísně, viry, bakterie, parazité) je pak někdy nutné k jejich odstranění použít více fyzičtější techniky. Frekvenční terapie je v tomto smyslu velmi prospěšná a pro tělo čistá metoda. Je oproštěná od jakýchkoliv vedlejších a nežádoucích účinků na naše zdraví. Neboť její dosah a schopnosti jsou v porovnání s jinými možnostmi nesrovnatelné, sám ji rád ve svojí praxi využívám. Protože si frekvenční terapie zaslouží obsáhlejší pohled, podrobněji se o ní rozepisuji v nabídce základního menu v kapitole Frekvenční terapie. Vřele doporučuji prostudovat a seznámit se. Budete patrně jako většina lidí překvapeni a také nadšeni možnostmi a účinností které nabízí. 

Jak energetické léčení probíhá, kolik času potřebujete

Energetické léčeníStruktura dvouhodinové terapie s léčením je rozdělena na tři části. V první části je mojí úlohou správná diagnostika na základě komunikace s duší pod vedením Ducha svatého. Následuje proces vysvětlení důvodu vzniku a projevu nemoci tak, aby došlo k uvědomění si souvislostí ve vědomí a srdci léčeného. Nabídnu možnosti léčby, poukážu na kroky, které je třeba pro vyléčení začlenit. I v této části je nesmírně důležité srdce a jeho bezpodmínečná láska, která pomáhá skutečně vidět a cítit souvislosti.
Třetí část je věnovaná vlastní energetické léčbě. Léčený zaujme polohu v leže na zádech a dovolí si plně se odevzdat a otevřít se bezpodmínečné lásce a světlu. Poloha v sedě je také možná. Po krátkém uvedení léčeného do relaxovaného stavu a otevření se lásce žádám Boha o pomoc a jako jeho nástroj nabízím lásku a světlo. Intuitivně jsem přesně veden nabízet a směrovat světlo tam, kde je to nejvíce důležité pro vyléčení. Souběžně dochází na úrovni mysli léčeného k prosvětlování temných stránek láskou. Vlastní energetická léčba trvá třicet až čtyřicet minut. Zpravidla je bezdotyková, někdy je dobré a přínosné pro léčení na éterické a fyzické úrovni přiložit v druhé části léčení ruky na postižená místa. Ruky přikládám jen se souhlasem léčeného a citlivé partie těla léčím vždy bez doteku. Léčení probíhá v hluboké relaxaci, do které léčeného v úvodu léčení citlivě uvedu. Na konci léčení zase pomohu zvědomit se plně v těle a sdělím v tomto příhodném naladění také pozitivní afirmaci pro konkrétní situaci a člověka. Léčení probíhá v doprovodu velmi harmonické léčivé hudby, vybrané pro tento jedinečný okamžik a danou osobu.
Všechny moje terapie mám rozvrženy do času 120 minut trvání, které se mi dlouhodobě osvědčili jako ideální. V případě nutnosti je možná individuální domluva k přizpůsobení času terapie dle potřeb klienta. V praxi využívá většina mých klientů na terapii času 120 až 150 minut. Léčení i celé společné sezení je vždy nádherným zážitkem hlubokého zvnitřnění a sdílení lásky v propojení se sebou a svojí Božskou podstatou. Okamžikem bytí tady a teď v srdci, jeho lásce a míru.

Kde léčení provádím a kolik zaplatíte

Prostor pro léčeníVšechny léčebné terapie provádím na mojí adrese, viz kontakty. Mám pro ně vyčleněn speciální prostor, který je určen pouze k tomuto účelu a má tak vytvořenou potřebnou energii a vibrace. Pro domluvu termínu individuálního sezení zavolejte na můj telefon mezi 16-17 hod, případně použijte můj mail. Pokud použijete SMS, nezapomeňte uvést důvod návštěvy, své celé jméno a datum narození. Obratem vám nabídnu termín terapie. Ceník všech typů léčebných terapií najdete v ceníku služeb. Všechna léčení a terapie Vám nabízím s láskou a přáním podělit se o své zkušenosti na naší životní cestě. Protože to, pro mě nejdůležitější, co do terapií vkládám, je můj vlastní čas, je cena přímo úměrná vynaloženému času. Pro člena rodiny, nebo své přátele je možné využít dárkovou poukázku na Energetické léčení a harmonizaci. Energetické léčení je možné posílat také na dálku do vašeho domova. Je to stále častěji, zvláště v poslední době využívaná služba s výbornými výsledky. Vzdálenost zde nerozhoduje, neboť energie světla a lásky proudí skrze duchovní těla. Je však dobré ponechat svobodu volby a zjistit předem, zda si konkrétní obdarovávaný člověk energetické léčení vůbec přeje a je mu opravdu otevřený. Pak bude mít dotyčný z něho jistě také velký užitek a bude pro něj přínosné.


V klidu a pohodlí vašeho domova

Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí a Břetislavem Báťkem

Jste zváni do energetického prostoru intenzivních uzdravujících setkání se svojí Božskou láskyplnou podstatou, v bezpečném místě vašeho domova. Chcete uzdravit svoji mysl, své tělo, partnerský vztah, psychiku, nebo snad celý život? Chcete jít radostným životem v míru, hojnosti a v důvěře ve svoji duchovní moc a sílu? Pomohu vám rozpustit strachy, smutek a zlobu, iluze a zaslepení mysli, které vás oddělují od lásky a způsobují utrpení a bolest, nemoc a smrt. Vejděte do léčivého ticha svojí podstaty bytí v propojení a sjednocení ve světle lásky našeho Otce.  Více podrobných informací k účasti a platbě zde.


Proč Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí uzdravuje životy a léčí naše těla?
Proč ti tento text pomůže vytvářet v životě zázraky?

V procesu uzdravování nevykazují úspěšnost techniky a léčebné školy, ale jejich schopnost pracovat s životy a konkrétními bytostmi celostně a s láskou. Vidět všechny části bytosti jako ucelený systém, který je ve správném vzájemném vyladění a propojení s vyšším vesmírným celkem, umožňuje odstranit vše, co přirozeně brání bytí ve zdraví, síle a lásce. Z uvedeného je patrné, že nezahrnovat do jakéhokoliv léčení naši Božskou podstatu, která je vším co existuje, znamená být jako kormidelník bez motoru, větru a kompasu. Jste vydáni na pospas oceánu bez možnosti vědomě řídit svoji životní cestu. Schopnost uzdravovat a léčit má pouze Božská láska, která sjednocuje, utváří a dokonale řídí celý vesmír. Nebrat ve snaze uzdravovat v potaz svoji Božskou podstatu, znamená vědomě se oddělit od vesmíru, jeho vedení a nechat se jako trosečník bezmocně unášet vlnami.
Proto všem postižením říkáme ne-moc. Jsme bez-mocni, když s mocí svojí podstaty své životy a těla neléčíme. Být Božskou tvořivou myslí, která tvoří realitu a přitom se identifikovat s fyzickým tělem znamená odevzdat veškerou svoji moc a sílu měnit svůj život. Mysl je tvůrce a příčina. Tělo, jeho nemoci a fyzický svět je následek. Tělo nemůže být nemocné, pakliže nemáme nemocný program v mysli. Celý život bude jen a jen takový, jak si ho dokážeme vymyslet! Co myslíš? Lásku, život, radost, úspěch a naplnění, anebo spíše strach, neúspěch, zklamání, nespokojenost, nemoc a smrt? O tom rozhoduješ a tvoříš jen ty, tvoje Božská mysl s neomezeným tvořivým potenciálem a mocí.
Již dlouhou dobu a celý tento život je mým životním smyslem a naplňující cestou být nástrojem lásky a pod vedením Otce se stávat prostředníkem nejvyššího uzdravování a pozvednutí lidského společenství do srdce. Proto jsem nesmírně rád, že mohu být součástí tohoto mocného nástroje uzdravování – Energetického léčení na dálku se Svatou trojicí. U tohoto léčení nemusíte nic dělat, jen si dovolit být opět jedním se všemi a se vším. Nemusíme znát a zabývat se diagnózami, nemocemi, nemusíme rozumět souvislostem mezi orgány, žlázami, čakrami, energetikou, genetikou a hromadou dalších hledisek. Léčení je o vědomí bytosti a jeho láskyplného začlenění do života a vesmírného řádu. Stejně jako ve fyzickém světě, neznalost vesmírných zákonů neomlouvá. Buď jdeš v lásce a v souladu s nimi, a celý vesmír tě ve sjednocení podporuje a pozvedává na jeho úroveň, anebo bojuješ a v oddělenosti trpíš a churavíš jako dítě bez matky. Připomenu ti, že tvůj život není o tobě, jak se domníváš. Tvůj život je o všech těch druhých lidech, jejichž životů se dotkneš a o způsobu, jakým se jich dotkneš. Cítíš tu sílu za tím. Jaký svět zanecháš za sebou s takovým způsobem bytí? Mohl bych napsat a věřím, že jednou to udělám, o tom krásnou knihu. Nyní je však čas na činy lásky a podpory.
Prostřednictvím Energetického léčení na dálku ti pomohu hlubším způsobem si rozpomenout na to, kdo jsi, jakou máš moc a co musíš jako svobodná bytost se svojí silou udělat, abys očistil svoji tvořivou mysl do lásky a začal tvořit svůj naplněný život ve zdraví, hojnosti a radosti. Už asi začínáš rozumět, proč je zbytečné se ptát, na jaké všechny nemoci je léčení dobré. Léčí všechny nemoci od příčiny, protože uzdravuje tvoji mysl do sjednocení s Bohem a jeho láskou. Už ti možná dochází, proč tomu všemu stále nerozumíš a myslíš si, že porozuměním pozvedneš a vyzdravíš. Tak to můj milý nefunguje! Napřed vejdi do života v lásce a vědění, a pak teprve porozumíš. Naše společná cesta a konečný cíl je jediný. Kniha Kurz zázraků říká. „Ve skutečnosti má člověk jen dvě cesty. Ta první vede do nebe, tedy do lásky, a ta druhá vede do nikam.“ Ty musíš udělat jako svobodný tvůrce to jediné. Musíš se správně rozhodnout, na které straně stojíš. Jednou až se všichni opět v lásce sejdeme, už to budeme žít a vědět.
Bůh jde stále s tebou, ale ty rozhoduješ, kam směřuješ, co budeš tvořit a zažívat, jak se v tom budeš cítit. Co kdyby se každý rozhodl jít s Bohem a nechat se vést jeho láskou? Že máš strach? Strach nechat se vést láskou? Strach máš právě proto, že tě láska nevede. Děkuji ti, že se rozhodneš v klidu a míru svého srdce. Že se rozhodneš správně, abychom mohli všichni vést hlubší a radostnější rozhovor se sebou a s Bohem. Dobře se rozhodni a žij svůj opravdový život. Buď sám sebou. Více informací o energetickém léčení a pokyny k platbě najdete zde.

Co můžete očekávat po energetickém léčení na dálku se Svatou trojicí
aneb příběh uzdraveného domečku.

Pomocí příběhu uzdraveného domečku vám pomohu zodpovědět na časté otázky týkající se následných uzdravujících procesů, které léčení rozpohybuje. Symbolický domeček a jeho stav zde bude představovat naše fyzické tělo s jeho problémy.
Představte si, že bydlíte v krásném domečku s několika místnostmi. Většina místností je docela pěkně zařízených, uklizených a útulných, až na jednu, která slouží už delší dobu spíše jako skladiště. Je zde vše možné, co se už nepotřebuje a je nám líto vyhodit, plno letitého prachu, pavučin a zatuchlý vzduch. Jinými slovy tato místnost je pro celý zbytek domu velkou ostudou a tak kazí celkovou funkčnost, využitelnost a energii. Je tedy tou symbolickou nemocí celého domu. Stejně tak naše tělo, když začne mít nějakou nerovnováhu a nemoc, vzniklou nesprávným a nemoudrým tvořením, bude jeden jeho problém ovlivňovat celý organizmus.
Když se rozhodnete svůj domeček vylepšit a udělat ho krásnějším a zdravějším, abyste se v něm mohli cítit lépe, pak se jistě zaměříte právě na onu místnost, která je v tom umírajícím stavu neužitečného skladiště. Rozhodnete se vyhodit vše nepotřebné, pořádně uklidit, prakticky vybavit vhodným nábytkem a esteticky zútulnit. Stejně tak při zdravotních problémech, chceme pomoci tělu se vyčistit, tedy detoxikovat, doplnit potřebné minerály a vitamíny a vyléčit zdravotní problém. V našem případě se rozhodnete pro Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí, které pravidelně nabízím a které je schopné to vše začlenit a vejít tak do procesu uzdravování. Toto léčení má především schopnost pomoci nám rozpustit všechny staré programy mysli, které stav našeho těla vytváří ve fyzické realitě. Je tomu stejně, jako u domečku. Dokud budete přesvědčeni, že všechny ty staré, léta nepoužívané krámy je třeba schovávat, pak bude váš domek a jeho místnost stále nemocná. Možná, že to mylné smýšlení tam je jen z pohodlnosti, protože do toho úklidu se mi vlastně moc nechce. Jistě to bude stát nějaké úsilí, pozornost a hlavně ty správné kroky. Takže bych s tím ještě počkal? Ale ne, už ne, vždyť i sousedka se už podivila, proč s tím něco neudělám.
Energetické léčení udělá to stejné, co se začne dít v okamžiku, kdy započnete s úklidem oné místnosti. Začnete vynášet vše ven, abyste to mohli roztřídit, nepotřebné a nefunkční vyhodit, tomu ostatnímu přiřadit správnou funkci a místnost celkově uklidit. V ten okamžik můžete po nějaký čas vytvořit ještě větší nepořádek a nefunkčnost i v ostatních prostorách domu. Někdy postačí jen poklidit a někdy je třeba vše vystěhovat a začít od základu. S tím rozvířeným prachem a všemi těmi krámy kolem, máte pocit, že teď je to ještě horší. Bože, co vše možné a nemožné se tu najde, vždyť to jsem snad ani nemohl vše vytvořit já! Ale vytvořil. Nevadí, co bylo, bylo. Odpouštím si a tvořím novou budoucnost! Teď z toho udělám tu nejkrásnější místnost a celý dům jen rozkvete. To je také přístup a myšlení, které potřebujete začlenit nejen v okamžiku léčení, ale také i nadále po něm a provždy. Nezapomínej, myšlenkami tvoříš svoji realitu! Nesprávná pozornost a myšlenka může celý proces léčení zastavit a vše pokazit. Stejně jako při úklidu místnosti může vzniknout krátkodobý nepořádek dokonce i v jiných prostorách, tak i následných pár dnů po léčení může být z hlediska vnímání různých. Jedni se budou cítit jako znovuzrozeni, druzí stále stejně a někteří dokonce o něco hůře. Zda se cítím hned lépe, nebo se můj stav krátkodobě zhoršil, však nemá žádný vliv na započatý proces uzdravování. Ať už se děje cokoli, je to ten nejlepší individuální proces pro vás, který má za cíl uzdravení. Jen vaše pochybnosti a myšlenky o opaku mohou léčení zastavit. Buďte tedy přítomni a bdělí a vnášejte do procesu léčení jen takové myšlenky, které ho podpoří, a ne ty, které vaši nemoc způsobily.
Když onu místnost uvedete do živoucího stavu a zútulníte tím tak celý dům, bude důležité nevrátit se do starých kolejí a myšlení, které ten minulý stav vytvořily. Jinak se může stát, že postupně a nenápadně opět zaskládáte místnost novými nesmysly, ona upadne v nemilost a váš hněv na svoji nedokonalost vytvoří opět nemocný prostor a posléze možná i nemocné tělo. Tak by mohla analogicky souviset koupelna s vašimi játry, ledvinami a kůží, vaše WC s tlustým střevem, kuchyň s trávicími orgány, ložnice s psychikou, anebo obývák se stresem a neschopností se uvolnit. A ptáte se co sklep a půda? Analogie je stále stejná jako u psychosomatických příčin onemocnění. Sklep bude zrcadlit něco nízkého, démony minulosti, kteří nesmí ven. A půda či podkroví zase vaši duchovní cestu životem. Je neznámá, pustá a nenaplněná, či krásně a smysluplně využitá? A tak se drazí přátelé snažte být nejen k sobě, přírodě a světu pozorní a laskaví, neboť vše se vším souvisí a vše se jednou vrátí. Nechť je vám Energetické léčení se Svatou trojicí požehnáním. Tvořte s láskou a nezapomínejte že „Všichni jsme jedním.“


Reference – napsali o mně a mojí práci
.


Ceník

Energetické léčení a ostatní druhy osobních terapií (1 hod.) –  800 Kč
Energetické léčení, harmonizace a podpora na dálku (45 min.) –  500 Kč
Za zrušení domluveného termínu později než 24 hodin předem, účtuji storno poplatek 500 Kč


Místo a chvíle, kdy je možné dát vše zase do pořádku je naše vlastní mysl a přítomný okamžik. Nezáleží na tom, jak dlouho máme nemoc, negativní vzorce, nefungující vztah, nedostatek financí, nebo se na sebe zlobíme. Se změnou můžeme začít hned dnes, hned teď. Možnosti zlomu jsou vždy jen v současném okamžiku. I ten nejmenší začátek bude mít svůj význam a smysl.
Chvíle možnosti nápravy je možná právě teď!

O mojí práci Doporučuji